Mirosław Gajewski

Bujwidzka szlachta

Termin "bujwidzka szlachta" jest dość często spotykany w literaturze historycznej i językoznawczej dotyczącej Wileńszczyzny. Tym terminem autorzy określają ludność parafii bujwidzkiej, która jeszcze w okresie międzywojennym wśród okolicznych mieszkańców różniła się wyższą kulturą osobistą i posługiwała się poprawną polszczyzną kresową.

Ludność chłopska z sąsiednich parafii: ławaryskiej, niemenczyńskiej i kiemieliskiej na co dzień używająca języka białoruskiego, w stosunku do osób pochodzących od Bujwidz używała nazwy "bujwidzkije szlachty", zaś i sami bujwidzianie lubili się szczycić swym szlacheckim pochodzeniem. Tej prawdziwej, herbowej arystokracji było zaledwie kilka rodzin, zaś inni byli zwykłymi schłopiałymi, zagrodowymi szlachcicami, o których wyższym pochodzeniu świadczyło tylko nazwisko i rodzinne wielopokoleniowe legendy dumnie opowiadane o sławnych dziejach rodu. Właśnie tej drobnej, dawnej szlachty na terenie parafii bujwidzkiej było stosunkowo dużo, inne okoliczne parafie przedstawicieli tej warstwy społecznej posiadały o wiele mniej. Może to dawne pochodzenie z Polski właściwej przeświadczyło o późniejszym używanym języku, jednak faktem, zauważonym nawet przez litewskich lingwistów, jest duża odrębność językowa mieszkańców okolic Bujwidz.

Na mapach przedstawiających rozmieszczenie dialektów językowych Litwy, tereny dookoła Bujwidz są oznaczone jako odrębny areał lingwistyczny. Właśnie celem tej pracy jest próba ustanowienia przyczyny powstania terminu "bujwidzka szlachta". Dla poznania tego problemu musiałem skorzystać z dobrodziejstw archiwum, a dokładniej - przejrzałem wszystkie XIX - wieczne metryki kościelne parafii Bujwidze, które są głównym dokumentem, informującym o mieszkającej tu ludności. Dawne metryki, zwłaszcza te z I połowy XIX wieku, obok nazwiska człowieka podają także jego pochodzenie społeczne. Takim sposobem przestudiowałem XIX-wieczne bujwidzkie kościelne metryki, zbierając różne informacje o mieszkających na tych terenach osobach pochodzenia szlacheckiego. Metryki z początków XIX wieku zadziwiają obfitością wpisów typu "szlachcic" czy "szlachcianka" i właśnie owe dokumenty podają prawdziwą informację o ówczesnej sytuacji społecznej w parafii Bujwidze. Jak wiemy, rząd rosyjski starał się wszelkimi sposobami zmniejszyć liczebność osób należących do tej uprzywilejowanej warstwy społecznej. W tym celu, co jakiś czas, od rodzin szlacheckich potrzebowano dokumentów świadczących o szlacheckim pochodzeniu ich właścicieli. Nie jest tajemnicą, że biedna zagrodowa szlachta (a tej było najwięcej) takich dokumentów nie posiadała, nie miała też potrzebnych środków pieniężnych dla załatwienia wszelkich formalności biurowych, związanych z udowodnieniem swego szlacheckiego pochodzenia. Takim sposobem całe rzesze byłej szlachty traciły swe dawne przywileje (czyli były degradowane), stając się mieszczanami, jednodworcami, a nawet pracowitymi czyli chłopami.

Przeglądając metryki z końca XIX wieku zetknąłem się z następstwami wyżej opisanej polityki rządu rosyjskiego, kiedy to na terenie parafii zostało zaledwie kilkanaście rodzin szlacheckich z "aktualnymi papierami", zaś jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej takich rodów było ponad sto. Trzeba dodać, że zdecydowana większość rodzin szlacheckich z okolic Bujwidz nie posiadała własnej ziemi, więc dzierżawiła ją od większych dworów i prowadziła raczej koczowniczy tryb życia nie zatrzymując się na jednym miejscu zbyt długo. Właśnie z kościelnych metryk widzimy ten proces migracji, o którym świadczy często zmieniane miejsce zamieszkania. Niektóre rodziny migrowały w granicach swej parafii, natomiast inne przybywały nawet z dalszych miejscowości, aby po kilku latach znowu wyruszyć w dalszą drogę. Część rodzin na przestrzeni całego XIX stulecia mieszkała w jednej okolicy, inni zaś pojawiają się tylko na dłuższy lub krótszy okres. Zwłaszcza aktywna migracja rozpoczęła się w II połowie XIX wieku, kiedy to na terenie parafii pojawiło się wiele nowych nazwisk. W przeciągu całego XIX stulecia przez bujwidzką parafię "przewinęło się" ponad 200 szlacheckich rodów (potomkowie niektórych z nich mieszkają tu dotychczas), o których lakoniczne wiadomości zamieściłem w podanym niżej wykazie. Tutaj obok nazwiska podałem także, jak liczna jest rodzina, nazwy zamieszkiwanych przez nią miejscowości i okres, w którym to nazwisko występuje.

Analizując miejsca zamieszkania rodzin szlacheckich i umiejscawiając je na mapce okolic Bujwidz, doszłem do pewnych wniosków - na terytorium ówczesnej parafii były trzy określone tereny zamieszkiwane głównie przez rodziny pochodzenia szlacheckiego. Pierwsza "wyspa" - to ogromny teren na płd.- wsch. od Bujwidz, ciągnący się właściwie aż pod Bystrzycę, niegdyś słabo zalesiony, gdzie się znajdowało sporo drobnych zaścianków i folwarków. Druga "wyspa" - mniejsze terytorium, którego centrum stanowił dwór Pryciuny i cały szereg drobnych majętności będących pozostałością po dawnej okolicy Szostaków ( Korejwiszki, Fabianiszki, Darżele, Chorążyszki, Szykszniszki i in.). Trzecie, najmniejsze terytorium koncentrowało się wokół dworu Rubno. Prawdopodobnie właśnie z tych centrów na okolicę mogła promieniować kultura i poprawna kresowa polszczyzna, co częściowo mogło być przejęte także przez miejscowych włościan.

Wykaz rodzin szlacheckich zamieszkujących parafię
bujwidzką w XIX wieku

Adamowicz - (nieliczna rodzina - w*. Rubno, k. Wesełucha, z. Borówka - I połowa XIX wieku);

Alchimowicz - (nieliczna rodzina - w. Wysoka, z. Pukinie, z. Nowianki - XIX wiek);

Andrzejewski - (pojedyncza rodzina - z. Gudzieniszki - II połowa XIX wieku);

Anoszkiewicz - (pojedyncza rodzina - Rakiszki - I połowa XIX wieku);

Arciszewski - (pojedyncza rodzina - z. Rogaliszki - I połowa XIX wieku);

Bak - (pojedyncza rodzina - w. Wysoka - I połowa XIX wieku);

Balcewicz - (nieliczna rodzina - z. Rogaliszki, z. Czerele, z. Piewienie - II połowa XIX wieku);

Baliński - (dość liczna rodzina - d.Punżany, z. Podjeziorki, z. Dębina, z.Gawryszki - XIX wiek);

Balukiewicz - (nieliczna rodzina - z. Tautuliszki, w. Koniuchy - I połowa XIX wieku);

Baniewicz - (nieliczna rodzina - w. Wysoka, z. Dolna, z. Bołoszyna - II połowa XIX wieku);

Barkowski - (pojedyncza rodzina - w. Żwiniany - I połowa XIX wieku);

Bejnarowicz - (nieliczna rodzina - w. Żwiniany, w. Szukiszki, z. Podjeziorki, f. Balinpol - XIX wiek);

Bieduński - (pojedyncza rodzina - m. Bujwidze - II połowa XIX wieku);

Bohdanowicz - (pojedyncza rodzina - d. Bujwidze, w. Rubno - XIX wiek);

Bohuszewicz - (nieliczna rodzina - d. Czyżyszki, z. Żytniszki, z. Dębina - II połowa XIX wieku);

Bukowski - (pojedyncza rodzina - w. Balińce - I połowa XIX wieku);

Bulkiewicz - (nieliczna rodzina - z. Fabianiszki, z. Łasze, z. Guzowiszki, w.Pilwiszki - XIX wiek);

Burdzicki - (pojedyncza rodzina - d. Bujwidze - pocz. XIX wieku);

Butkiewicz - (dość liczna rodzina - w. Rubno, z. Fabianiszki, z. Legaciszki, w. Male - I połowa XIX wieku);

Byliński - (dość liczna rodzina - w. Wysoka, z. Nowianki - II połowa XIX wieku);

Chmielewski - (nieliczna rodzina - z. Darżele, z. Michałowo - XIX wiek);

Chodaszewicz - (pojedyncza rodzina - f. Pilwiszki - I połowa XIX wieku);

Chrapowicki - (pojedyncza rodzina - f. Korejwiszki - II połowa XIX wieku);

Czajkowski - (pojedyńcza rodzina - z. Munduciszki - I połowa XIX wieku);

Czapliński - (nieliczna rodzina - w. Wysoka - II połowa XIX wieku);

Czerwiński - (pojedyncza rodzina - w. Rakiszki - I połowa XIX wieku);

Czyrski - (pojedyncza rodzina - z. Rogaliszki - II połowa XIX wieku);

Czyż - (dość liczna rodzina - z. Łasze, z. Nowosady - II połowa XIX wieku);

Daniszewski - (nieliczna rodzina - w. Rubno, w. Koniuchy - I połowa XIX wieku);

Daszkiewicz - (pojedyncza rodzina - w. Punżany - I połowa XIX wieku);

Dauksza - (pojedyncza rodzina - d. Rubno - II połowa XIX wieku);

Dąbrowski - (dość liczna rodzina - w. Male, w. Rubno, w. Żwiniany - XIX wiek);

Dejnarowicz - (pojedyncza rodzina - w. Wilkińce - II połowa XIX wieku);

Dobrowolski - (pojedyncza rodzina - z. Pański Dół - I połowa XIX wieku);

Doliński - (pojedyncza rodzina - d. Pryciuny - II połowa XIX wieku);

Drzewicki - (nieliczna rodzina - w. Łazaryszki, z. Piewienie - II połowa XIX wieku);

Duczman - (pojedyńcza rodzina - f. Woropniszki - XIX wiek);

Dzięgielewski - (nieliczna rodzina - z. Narbuciszki - II połowa XIX wieku);

Ejgird - (nieliczna rodzina - z. Szykszniszki, z. Leoniszki - I połowa XIX wieku);

Fedorowicz - (pojedyncza rodzina - z. Góry - II połowa XIX wieku);

Filemonowicz - (dość liczna rodzina - z. Łasze, w. Downaryszki, w. Punżany - XIX wiek);

Florkowski - (pojedyncza rodzina - d. Korejwiszki - I połowa XIX wieku);

Francesson - (pojedyncza rodzina - f. Chorążyszki, z. Szykszniszki - XIX wiek);

Gałecki - (nieliczna rodzina - f. Podjeziorki - II połowa XIX wieku);

Gąsiewski - (pojedyncza rodzina - f. Rakiszki - II połowa XIX wieku);

Giedrojć - (nieliczna rodzina - z. Pański Dół, z. Czyżyszki - II połowa XIX wieku);

Gintowt - (pojedyncza rodzina - z. Dolna, z. Gałganiszki - II połowa XIX wieku);

Gliński - (nieliczna rodzina - w. Żwiniany, w. Rubno, w. Bujwidze - II połowa XIX wieku);

Głowiński - (pojedyncza rodzina - z. Podworyszki - II połowa XIX wieku);

Godlewski - (pojedyncza rodzina - w. Łazaryszki, z. Dębina - XIX wiek);

Goniprowski - (pojedyncza rodzina - f. Chorążyszki, d. Pryciuny - II połowa XIX wieku);

Górski - (pojedyncza rodzina - w. Male - II połowa XIX wieku);

Grużewski - (nieliczna rodzina - d. Korejwiszki, f. Chorążyszki - I połowa XIX wieku);

Gryszkiewicz - (nieliczna rodzina - z. Darżele, z. Dolna, f. Chorążyszki - II połowa XIX wieku);

Gulbicki - (pojedyncza rodzina - w. Świątniki - I połowa XIX wieku);

Gumowski - (nieliczna rodzina - z. Aloksa, z. Rogaliszki, z. Dominikowo - II połowa XIX wieku);

Gustowicz - (pojedyncza rodzina - w. Punżany - I połowa XIX wieku);

Harasimowicz - (nieliczna rodzina - z. Guzowiszki, z. Ignapol - II połowa XIX wieku);

Herman - (nieliczna rodzina - z. Nowianki, w. Rubno - II połowa XIX wieku);
Horbaczewski - (pojedyncza rodzina - f. Szykszniszki, d. Punżany - I połowa XIX wieku);

Horbatowski - (pojedyncza rodzina - d. Rubno - I połowa XIX wieku);

Houwalt - (pojedyncza rodzina - d. Rubno - I połowa XIX wieku);

Hryniewski - (dość liczna rodzina - w.Żwiniany, z. Iszoryszki, w. Balińce, z. Lucjanów - XIX wiek);

Illjinicz - (pojedyncza rodzina - f. Ślepiszki - I połowa XIX wieku);

Jachimowicz - (nieliczna rodzina - m. Balingródek - I połowa XIX wieku);

Jacuński - (pojedyncza rodzina - d. Czyżyszki - II połowa XIX wieku);

Jacyna - (nieliczna rodzina - z. Fabianiszki, w. Pilwiszki - II połowa XIX wieku);

Jakubowski - (pojedyncza rodzina - f. Chorążyszki - II połowa XIX wieku);

Jankowski - (nieliczna rodzina - z. Brzegówka, w. Wysoka - II połowa XIX wieku);

Januszkiewicz - (dość liczna rodzina - z. Balińce, m. Bujwidze, w. Szukiszki, w. Rubno - I połowa XIX wieku);

Jasiewicz - (nieliczna rodzina - w. Rubno, w. Pilwiszki - I połowa XIX wieku);

Jodko - (nieliczna rodzina - z. Rogaliszki - XIX wiek);

Józefowicz - (pojedyncza rodzina - z. Darżele - II połowa XIX wieku);

Juchniewicz - (liczna rodzina - f. Barwidziszki, w. Iszoryszki, z. Lucjanów, z. Józefowo, z. Papunża, z. Gudziniszki - II połowa XIX wieku);

Judycki - (pojedyncza rodzina - w. Papunża - I połowa XIX wieku);

Jurewicz - (pojedyncza rodzina - f. Pański Dół - I połowa XIX wieku);

Jurski - (pojedyncza rodzina - d. Pryciuny, w. Wysoka - I połowa XIX wieku);

Kajżewicz - (pojedyncza rodzina - w. Żwiniany - I połowa XIX wieku);

Kamieński - (pojedyncza rodzina - w. Koniuchy - I połowa XIX wieku);

Kasperowicz - (nieliczna rodzina - z. Darżele, z. Leoniszki, z. Iszoryszki - XIX wiek);

Kisiel - (dość liczna rodzina - z. Szykszniszki, z. Wojdaciszki, w. Pilwiszki, z. Rogaliszki, z. Guzowiszki - XIX wiek);

Klukowski - (pojedyncza rodzina - w. Łazaryszki - II połowa XIX wieku);

Kodź - (pojedyncza rodzina - z. Szykszniszki - II połowa XIX wieku);

Kołbo - (pojedyncza rodzina - z. Wojdaciszki, z. Lucjanów - II połowa XIX wieku);

Kondratowicz - (nieliczna rodzina - z. Czyżyszki, w. Papunża, w. Pilwiszki - II połowa XIX wieku);

Kononowicz - (nieliczna rodzina - w. Papunża, z. Barwidziszki - I połowa XIX wieku);

Konopacki - (pojedyncza rodzina - z. Barawikinia, z. Krasny Bór - II połowa XIX wieku);

Korejwo - (nieliczna rodzina - z. Pokrajczyzna, z. Pański Dół, z. Paulinowo, z. Santoka - XIX wiek);

Korkuz - (nieliczna rodzina - w. Male - II połowa XIX wieku);

Korsak - (liczna rodzina - z. Gałganiszki, ok. Rakiszki, z. Łasze, f. Czerakiszki, z. Dębina, z. Michałowo, z. Pański Dół, z. Downaryszki - XIX wiek);

Kowalewski - (nieliczna rodzina - w. Wysoka, z. Wygódka, w. Koniuchy, ok. Żarnele - II połowa XIX wieku);

Koziełł - (pojedyncza rodzina - d. Rubno - II połowa XIX wieku);

Kozłowski - (nieliczna rodzina - w. Piewienie, k. Wesełucha - II połowa XIX wieku);

Krasowski - (pojedyncza rodzina - f. Rakiszki - II połowa XIX wieku);

Kruczyński - (pojedyncza rodzina - z. Sanowo - II połowa XIX wieku);

Krupowies - (nieliczna rodzina - z. Dominikowo, z. Lucjanów - II połowa XIX wieku);

Krupski - (pojedyncza rodzina - z. Jezioryszki, d. Korejwiszki - I połowa XIX wieku);

Kulwiński - (pojedyncza rodzina - z. Juchniszki - II połowa XIX wieku);

Kurkowski - (nieliczna rodzina - w. Rubno, z. Jurysdyka Rubno, z. Borówka - I połowa XIX wieku);

Lenartowicz - (pojedyncza rodzina - z. Dębina - II połowa XIX wieku);

Lewarowski - (nieliczna rodzina - z. Wojdaciszki - II połowa XIX wieku);

Ligucki - (nieliczna rodzina - w. Wysoka - II połowa XIX wieku);

Lisowski - (nieliczna rodzina - z. Budryszki, z. Legaciszki, z. Józefowo, w. Rakiszki, z. Rogaliszki - XIX wiek);

Lubochoński - (pojedyncza rodzina - z. Aloksa, z. Downaryszki - II

połowa XIX wieku);

Łabecki - (nieliczna rodzina - f. Korejwiszki, z. Tautuliszki - I połowa XIX wieku);

Łabuć - (nieliczna rodzina - w. Żwiniany, w. Szukiszki, z. Papunża, z. Punżanki, z. Nowianki, z. Barwidziszki - XIX wiek);

Łapiński - (nieliczna rodzina - ok. Rakiszki, z. Czerakiszki, w. Żarnele, w. Pilwiszki, w. Rubno, w. Nowosiółki - XIX wiek);

Łazarewicz - (pojedyncza rodzina - d. Pryciuny - I połowa XIX wieku);

Łozowski - (nieliczna rodzina - w. Świątniki - XIX wiek);

Łukaszewicz - (pojedyncza rodzina - f. Łasze - II połowa XIX wieku);

Maciejewski - (nieliczna rodzina - f. Woropniszki, z. Czerakiszki, w. Ślepiszki, z. Nowosady, z. Julianów, z. Ignapol, z. Guzowiszki - XIX wiek);

Mackiewicz - (nieliczna rodzina - z. Ożeryszki, z. Pukinie, z. Szykszniszki, z. Ochotniki, z. Sanowo - XIX wiek);

Malewski - (pojedyncza rodzina - z. Barwidziszki - II połowa XIX wieku);

Małachowiec - (pojedyncza rodzina - f. Balinpol - II połowa XIX wieku);

Małachowski - (pojedyncza rodzina - z. Józefowo - II połowa XIX wieku);

Mariański - (pojedyncza rodzina - f. Bujwidze - II połowa XIX wieku);

Maszkowski - (nieliczna rodzina - z. Rogaliszki - II połowa XIX wieku);

Merfelt - (pojedyncza rodzina - d. Rubno - I połowa XIX wieku);

Michałowski - (pojedyncza rodzina - ok. Szykszniszki, z. Jurysdyka Rubno, z. Paulinowo - I połowa XIX wieku);

Mieczkowski - (pojedyncza rodzina - z. Czerele - II połowa XIX wieku);

Milewski - (nieliczna rodzina - w. Świątniki, z. Rogaliszki, z. Budryszki, z. Piotropol, z. Rakiszki - XIX wiek);

Minkowski - (pojedyncza rodzina - d. Pryciuny, m. Bujwidze - I połowa XIX wieku);

Modzelewski - (pojedyncza rodzina - z. Jurysdyka Rubno - II połowa XIX wieku);

Morawski - (pojedyncza rodzina - w. Punżany - II połowa XIX wieku);

Muraszko - (pojedyncza rodzina - z. Antolesie - II połowa XIX wieku);

Namiętkiewicz - (pojedyncza rodzina - z. Guzowiszki - II połowa XIX wieku);
Naruszewicz - (pojedyncza rodzina - f. Powoksza - II połowa XIX wieku);

Niewiarowicz - (pojedyncza rodzina - d. Bujwidze - I połowa XIX wieku);

Nowicki - (pojedyncza rodzina - m. Bujwidze - I połowa XIX wieku);

Ochocimski - (pojedyncza rodzina - w. Rubno, z. Iszoryszki - I połowa XIX wieku);

Olechnowicz - (nieliczna rodzina - w. Rubno, z. Czyżyszki, w. Szukiszki, z. Rowy, z. Dominikowo - XIX wiek);

Orzepowski - (nieliczna rodzina - w. Wysoka, z. Darżele - I połowa XIX wieku);

Osiński - (nieliczna rodzina - z. Czyżyszki, w. Żwiniany, w. Koniuchy, z. Rogaliszki - XIX wiek);

Ostapowicz - (pojedyncza rodzina - w. Wysoka, w. Nowosiółki - II połowa XIX w.);

Paszkowski - (nieliczna rodzina - f. Balinpol, w. Ślepiszki - I połowa XIX wieku);

Pieślak - (liczna rodzina - z. Rogaliszki, z. Jurysdyka Rubno, z. Ignapol, z. Czerele, z. Powoksza, z. Dominikowo, z. Czerakiszki, z. Józefowo, z. Piotropol - XIX wiek);

Piotrowski - (nieliczna rodzina - w. Balińce, w. Pilwiszki, w. Nowosiółki, f. Balinpol, z. Podjeziorki, z. Nowianki - XIX wiek);

Połoński - (liczna rodzina - f. Szykszniszki, w. Podobce, f. Korejwiszki, z. Darżele, z. Iszoryszki, z. Ignapol - XIX wiek);

Połujański - (pojedyncza rodzina - d. Rubno - I połowa XIX wieku);

Pomarnacki - (nieliczna rodzina - z. Iszoryszki, w. Barwidziszki, z. Jezioryszki, z. Budryszki, z. Czerakiszki - XIX wiek);

Puchalski - (pojedyncza rodzina - z. Rakiszki - I połowa XIX wieku);

Raczkowski - (pojedyncza rodzina - z. Szykszniszki - I połowa XIX wieku);

Radziszewski - (pojedyncza rodzina - d. Bujwidze - I połowa XIX wieku);

Rakowski - (dość liczna rodzina - z. Balińce, w. Żarnele, z. Rakiszki - II połowa XIX wieku);

Rechinbach - (nieliczna rodzina - w. Żwiniany, z. Iszoryszki, z. Jurysdyka Rubno, z. Paulinowo - II połowa XIX wieku);

Rodziewicz - (liczna rodzina - z. Rogaliszki, z. Iszoryszki, z. Gałganiszki, w. Rubno, f. Fabianiszki, z. Jurysdyka Rubno - XIX wiek);

Rokicki - (nieliczna rodzina - z. Czerele, w. Rakiszki - I połowa XIX wieku);

Romanowski - (dość liczna rodzina - z. Rakiszki, f. Piewienie, z. Czerakiszki - II połowa XIX wieku);

Różewski - (nieliczna rodzina - z. Jurysdyka Rubno, w. Rubno, f. Korejwiszki - II połowa XIX wieku);

Rutkowski - (nieliczna rodzina - z. Józefowo, z. Żarnele - II połowa XIX wieku);

Rybieński - (pojedyncza rodzina - f. Korejwiszki - I połowa XIX wieku);

Rymsza - (pojedyncza rodzina - w. Punżany - I połowa XIX wieku);

Rynkiewicz - (nieliczna rodzina - z. Pański Dół, w. Pilwiszki, w. Wysoka, z. Rogaliszki, z. Borowa, z. Iszoryszki - XIX wiek);

Sadkiewicz - (nieliczna rodzina - z. Rakiszki, z. Garbaciszki, z. Jezioryszki - I połowa XIX wieku);

Sawicz - (pojedyncza rodzina - w. Bujwidze - II połowa XIX wieku);

Sieczkowski - (pojedyncza rodzina - d. Pryciuny, f. Fabianiszki - I połowa XIX wieku);

Siegień - (pojedyncza rodzina - m. Bujwidze - II połowa XIX wieku);

Siemaszko - (dość liczna rodzina - w. Punżany, z. Tautuliszki, f. Chorążyszki, w. Żwiniany, w. Ślepiszki - I połowa XIX wieku);

Sienkiewicz - (pojedyncza rodzina - f. Chorążyszki, z. Ignapol - II połowa XIX wieku);

Siewruk - (pojedyncza rodzina - z. Justynowo - II połowa XIX wieku);

Skinder - (pojedyncza rodzina - z. Krasny Bór - II połowa XIX wieku);

Skipor - (pojedyncza rodzina - z. Darżele - I połowa XIX wieku);

Smolakiewicz - (pojedyncza rodzina - m. Bujwidze - I połowa XIX wieku);

Snieżko - (nieliczna rodzina - w. Koniuchy, z. Józefowo, z. Powoksza, z. Budryszki, z. Dominikowo - XIX wiek);

Sobolewski - (pojedyncza rodzina - z.Iszoryszki, z. Józefowo - II połowa XIX wieku);

Sokolnik - (pojedyncza rodzina - z. Dębina, z. Jezioryszki - II połowa XIX wieku);

Sołtan - (pojedyncza rodzina - z. Gudziniszki - II połowa XIX wieku);

Sosnowski - (pojedyncza rodzina - m. Bujwidze - I połowa XIX wieku);

Stabrowski - (pojedyncza rodzina - d. Punżany - II połowa XIX wieku);

Staniszewski - (pojedyncza rodzina - w. Świątniki, f. Czyżyszki - I połowa XIX wieku);

Stankiewicz - (nieliczna rodzina - z. Podlesie, w. Szukiszki, w. Ślepiszki, z. Darżele - II połowa XIX wieku);

Strebejko - (pojedyncza rodzina - f. Chorążyszki - II połowa XIX wieku);

Styczyński - (pojedyncza rodzina - z. Dolna, z. Szykszniszki - II połowa XIX wieku);

Suchaniewski - (pojedyncza rodzina - k. Wesełucha, z. Rakiszki - I połowa XIX wieku);

Suszyński - (pojedyncza rodzina - f. Rakiszki, z. Tautuliszki - II połowa XIX wieku);

Syliwoński - (nieliczna rodzina - z. Jurysdyka Rubno, w. Szukiszki , w. Żwiniany, w. Ślepiszki - XIX wiek);

Szaniawski - (pojedyncza rodzina - f. Tautuliszki, d. Punżany - XIX wiek);

Szczęsnowicz - (nieliczna rodzina - z. Rogaliszki, z. Juchniszki - II połowa XIX wieku);

Szopowski - (nieliczna rodzina - z. Rogaliszki, z. Sanowo, w. Koniuchy, m. Bujwidze - XIX wiek);

Szostak - (liczna rodzina - z. Tautuliszki, z. Gudziniszki, f. Fabianiszki, z. Darżele, z. Pański Dół, z. Rakiszki, f. Korejwiszki, w. Balińce, f. Barwidziszki - XIX wiek);

Szułakowski - (pojedyncza rodzina - w. Czerele - I połowa XIX wieku);

Szyszko - (pojedyncza rodzina - f. Rakiszki - II połowa XIX wieku);

Tarwid - (pojedyncza rodzina - d. Punżany - I połowa XIX wieku);

Tomaszewicz - (pojedyncza rodzina - f. Barwidziszki - I połowa XIX wieku);

Trypucki - (pojedyncza rodzina - z. Iszoryszki - I połowa XIX wieku);

Tuczyński - (pojedyncza rodzina - d. Punżany - II połowa XIX wieku);

Turcewicz - (pojedyncza rodzina - d. Punżany - II połowa XIX wieku);

Urbanowicz - (nieliczna rodzina - w. Nowosiółki - I połowa XIX wieku);

Uszpolewicz - (nieliczna rodzina - w. Rubno, z. Fabianiszki, z. Jurysdyka Rubno - II połowa XIX wieku);

Walentynowicz - (nieliczna rodzina - d. Bujwidze, z. Rogaliszki - XIX wiek);

Wirszołłowicz - (pojedyncza rodzina - f. Chorążyszki - I połowa XIX wieku);
Wirpsza - (nieliczna rodzina - d. Rubno, z. Pański Dół, z. Rakiszki, z. Iszoryszki - I połowa XIX wieku);

Wiszniewski - (pojedyncza rodzina - w. Punżany - I połowa XIX wieku);

Wojciechowicz - (pojedyncza rodzina - z. Darżele - II połowa XIX wieku);

Wojtkiewicz - (nieliczna rodzina - z. Rogaliszki, z. Downaryszki, z. Gudziniszki - II połowa XIX wieku);

Wołłowicz - (pojedyncza rodzina - w. Wilkińce - I połowa XIX wieku);

Wołosiewicz - (pojedyncza rodzina - z. Pomarnaczyzna - II połowa XIX wieku);

Wysocki - (nieliczna rodzina - f. Czyżyszki, d. Pryciuny - I połowa XIX wieku);

Wyszomirski - (dość liczna rodzina - f. Szykszniszki, f. Korejwiszki, z. Fabianiszki, z. Pański Dół, f. Paulinowo, z. Żytniszki, z. Nowianki, z. Lucjanów - XIX wiek);

Zaborowski - (nieliczna rodzina - f. Barwidziszki, z. Jurysdyka Rubno - I połowa XIX wieku);

Zahorski - (pojedyncza rodzina - d. Punżany - I połowa XIX wieku);

Zajączkowski - (nieliczna rodzina - f. Piotropol, z. Lucjanów, f. Wojdaciszki - II połowa XIX wieku);

Zawadzki - (pojedyncza rodzina - z. Nowosady, z. Gudziniszki - II połowa XIX wieku);

Zębrzycki - (pojedyncza rodzina - m. Balingródek - I połowa XIX wieku);

Ziemnicki - (pojedyncza rodzina - m. Bujwidze - II połowa XIX wieku);

Żółkowski - (pojedyncza rodzina - z. Skiporowszczyzna - II połowa XIX wieku);

Żukowski - (pojedyncza rodzina - d. Rubno - I połowa XIX wieku);

Życki - (dość liczna rodzina - z. Szykszniszki, z. Rakiszki, z. Budryszki, z. Karpołopie, f. Fabianiszki, d. Pryciuny, w. Male, z. Paulinowo - XIX wiek);

* Skróty: w. - wieś; k. - karczma; f. - folwark; z. - zaścianek; m. - miasteczko; d. - dwór; ok. - okolica szlachecka;

Od redakcji: Osoby zainteresowane głębszym poznaniem danego tematu prosimy zwracać się do Autora powyższego artykułu.

Na zdjęciach: A. Łazarewicz, Kaplica pw. św. Ignacego Lojoli w Pryciunach. Niegdyś służyła jako miejsce wiecznego spoczynku członków rodzinyŁazarewiczów, Cmentarz parafialny w Bujwidzach. Groby rodzinne Turcewiczów i Stabrowskich, dawnych dziedziców dworu Punżany

Nasz Czas 39 (578)