"Nasza Polonia" nr 144
ESTONIA

autor: Kertu Ruus
tłum. Magda Dobranowska

Społeczeństwo Obywatelskie w Estonii

Parlament Estonii jednogłośnie przyjął narodową strategię rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Estoński Plan Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Estonian Civil Society Development Concept) daje podstawy do nawiązania partnerskich relacji między krajowymi organizacjami pozarządowymi a władzą publiczną oraz ustanawia zasady współpracy. Jednym z elementów strategii jest powołanie wspólnej komisji przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych, która ustali konkretne działania prowadzące do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas debaty parlamentarnej zarówno posłowie rządzących partii koalicyjnych, jak i opozycji deklarowali poparcie dla projektu. Wszyscy głosowali za jego przyjęciem, nikt nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosu.

Paul-Eerik Rummo z rządzącej Partii Reform, przewodniczący sejmowej komisji kultury, powiedział, że NGOs są niezbędne dla zapewnienia demokratycznych procesów, które angażowałyby całe społeczeństwo. Według Aimar Altosaar, z opozycyjnego Porozumienia Ojczyzna przesłanie dokumentu jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób parlament ustanowił partnerstwo, wolność sumienia i szacunek jako zasady, którymi mają się kierować wszyscy.

Wielu polityków negatywnie wypowiadało się o władzach lokalnych samorządów, które nie wspierają działań organizacji pozarządowych i nie starają się włączać je w proces podejmowania decyzji.

- Parlament nie zgadza się z tymi lokalnymi politykami, którzy traktują NGOsy jako mało istotne niuanse - stwierdził Paul-Eerik Rummo.

Środowisko estońskich organizacji pozarządowych z zadowoleniem przyjęło decyzję parlamentu, traktując ją jako wyraz uznania dla wieloletniej pracy organizacji nad tym dokumentem.

Zdaniem Agu Laius, przewodniczącego Estońskiego Okrągłego Stołu Organizacji Pozarządowych przyjęcie strategii świadczy o sile estońskich administracji publicznej.

- Tylko silny parlament i rząd mogą utrzymywać dialog z organizacjami pozarządowymi - zauważył Laius.

Według Daimar Liiv, koordynatora parlamentarnych prac nad dokumentem, jest to pierwszy dokument o współpracy spośród przyjętych przez krajowy parlament.

- To pokazuje światu, że polityczne porozumienie osiągnięte w Estonii między sektorem pozarządowym a państwem może wzmocnić współpracę - mówi Liiv.

Prace nad Estońskim Planem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostały zapoczątkowane w 1999 roku jako projekt Sieci Estońskich Organizacji Pozarządowych (Network of Estonian Nonprofit Organizations - NENO). Projekt wspierał Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Zanim w 2001 roku dokument przekazano estońskiemu parlamentowi, był on dyskutowany i został zaakceptowany przez setki organizacji pozarządowych podczas spotkań organizowanych na szczeblu lokalnym i krajowym. Wersję końcową przygotowały trzy komisje parlamentarne: kultury, społeczna oraz konstytucyjna.


Autorka artykułu - Kertu Ruus jest redaktorką Foorum, regularnego dodatku do estońskiego dziennika Postimees. Foorum porusza sprawy organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego.


Nasz Czas 5 (594)