Nasze reportaże

Greta Fedorczenko
Polskie dzieci powinny uczyć się
w polskich szkołach

Trwa reforma oświaty i w szkołach coraz częściej nauczyciele i rodzice dyskutują o problemach polskiego szkolnictwa. Obecnie obserwujemy zmniejszenie się liczby dzieci w polskich szkołach. Jedną z przyczyn jest mały przyrost naturalny, inną, że rodzice często oddają swe dzieci do litewskich szkół, motywując to łatwiejszą możliwością dostania się na studia wyższe i później znalezienia pracy.

Te i inne problemy omówiliśmy z pedagogami klas polskich i Panią dyrektor Pogirskiej Szkoły Średniej A. Mażonienë. Pani A. Mażonienë oświadczyła, że w szkole w polskich klasach uczy się 211 uczniów, z tego 34 w klasach początkowych, 139 to klasy 5-10 i 38 klasy 11-12. Jest też grupa przygotowawcza. Uczniowie klas polskich mają te same warunki do zdobywania wiedzy jak i uczniowie klas litewskich i rosyjskich. W kolektywie nauczycielskim panują przyjacielskie stosunki. Uczniowie klas polskich czują się tu pewnie i dobrze, aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach szkolnych.

Dzieci nie mają problemu z jęz. litewskim. Nauczanie tego jęz. odbywa się na wymaganym poziomie, na to też dodatnio wpływa obcowanie z uczniami klas litewskich. W klasach starszych, na życzenie rodziców, matematyka i historia, przedmioty, z których są egzaminy państwowe wykładane są w jęz. państwowym. Pedagog literatury i jęz. polskiego Katarzyna Ruselewicz powiedziała, że większość absolwentów klas polskich dostaje się na studia wyższe. Np. absolwenci z 2000 roku studiują nie tylko w Wilnie, ale i w Polsce. Panią Lilę Nowicką, nauczycielkę geografii, niepokoi problem braku podręczników w jęz. polskim dla klas 5-10. Ten problem jest podnoszony od kilku lat na różnych szczeblach, ale żadnego rozwiązania nie znaleziono. Brak książek w jęz. ojczystym utrudnia pracę i uczniów, i nauczycieli.

Natomiast nauczycieli klas początkowych W. Treszczyńską, L.Rynkiewicz, W. Szepokienë niepokoi problem kompletowania klas początkowych. W tym roku 1 i 2 klasy są połączone, co może doprowadzić w przyszłości do tego, że klasy starsze będą połączone. Władze rejonowe mało interesują się problemem pomieszczeń klas początkowych polskich, nie przydziela się żadnych środków na remont. Nauczyciele są wdzięczni rodzicom, którzy pomagają remontować klasy i przeznaczają środki na cele organizacyjne. Mimo to, rodzice oddający dzieci do szkół litewskich muszą zastanowić się nad swym wyborem. Dzieci, które się uczą w jęz. ojczystym poznają swą kulturę, tradycje i możliwości ich zachowania. Nauka w polskiej szkole nie jest przeszkodą do integrowania się młodzieży polskiej ze społeczeństwem litewskim.

Greta Fedorczenko

Na zdjęciu:
Nauczycielka Walentyna Treszczyńska ze swoimi wychowankami


Nasz Czas 5 (594)