Aušrinë ŠEMIENË

Starzejąca się Litwa - to trudny problem

Niebawem leczenie starszych ludzi może się stać nadmiernym brzemieniem dla państwa.

Na Litwie, podobnie jak i w krajach całej Europy, zwiększa się liczba osób w starszym wieku. W ciągu ostatniego stulecia liczba ludzi liczących ponad 60 lat wzrosła dwukrotnie. Obecnie na Litwie osoby 60-letnie i starsze stanowią blisko 18 proc. całej ludności. Przewiduje się, że w 2050 roku liczba osób w wieku emerytalnym wyniesie około 800 tys. (obecnie 712 tys.).

Stan zdrowia coraz większej liczby ludzi w starszym wieku pogarsza się, ich leczenie kosztuje drogo i niebawem może się stać tak, że państwo nie podoła temu brzemieniu, a wiele osób w podeszłym wieku nie doczeka się potrzebnej pomocy.

Umieralność wzrasta przypadkowo?

Wybuchł skandal, gdy parę miesięcy temu wyjaśniło się, że na Litwie wzrosła umieralność mieszkańców - w roku 2001 zmarło o 1480 osób więcej niż w roku poprzednim, tj. umieralność zwiększyła się o 3,8 proc.

Według danych powszechnego spisu z 2001 roku, liczba mieszkańców zmalała o 6 proc. O tyle samo "pogorszyły się" też inne wskaźniki, które oblicza się na podstawie liczby mieszkańców. Dlatego w statystyce 2001 roku zdarzały się przypadki, że przy zmniejszaniu się absolutnej liczby wskaźnik się zwiększa.

Populacja Litwy - stara

ONZ ocenia populację według tzw. indeksu starzenia się - jest to procent ludzi, którzy doczekali się 65 i więcej lat. Jeśli ten indeks nie przekracza 4 proc. wszystkich mieszkańców, taką populację uważa się jako młodą, jeśli osoby w starszym wieku stanowią 4-6,9 proc. całej ludności, to populacja jest dojrzała. Jednakże, jeśli ten indeks wynosi 7 proc., to populacja jest stara. Litwa już w 1982 roku przekroczyła próg indeksu starzenia się i jest uważana za starą populację.

("Respublika" z 4 01 2003 r.)

Nasz Czas 2 (591)