"Nasza Polonia" nr 139
ESTONIA

Bałtycki Klub Biznesu

Bałtycki Klub Biznesu powstał w marcu 2000 r. Przedstawiciele ponad 30 firm i przedsiębiorstw z całego kraju, zaproszonych na spotkanie do Warszawy przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polska-Estonia, postanowili utworzyć Bałtycki Klub Biznesu jako dobrowolne zrzeszenie, które ma sprzyjać rozwijaniu różnorodnych form bezpośredniej współpracy gospodarczej z krajami nadbałtyckimi. Przy narodzinach Klubu uczestniczyli dyplomaci krajów nadbałtyckich: ówczesny Ambasador Estonii Peeter Reštšinski, Ambasador Łotwy Aivers Vovers i sekretarz Ambasady Litwy Justas Bakunas.

Regulamin i Kapituła Klubu

Przedstawiciele firm jednoczących się w Klubie przyjęli Regulamin określający prawa i obowiązki członków Klubu oraz cele i zasady jego działania.

Firmom zainteresowanym członkostwem Klubu Regulamin jest udostępniany na każde życzenie.

Wybrali także siedmioosobową Kapitułę Klubu i jej kierownictwo, które stanowią: przewodniczący Mieczysław Maciejak (zarazem przewodniczący Stowarzyszenia Polska-Estonia), wiceprzewodniczący Stanisław Krzypkowski (biznesmen z Warszawy) i sekretarz generalny Tadeusz Trocikowski (biznesmen z Włocławka).

Formy działania Klubu

Działalność Bałtyckiego Klubu Biznesu, zgodnie z przyjętym Regulaminem, polega na:

1)promowaniu swoich członków na rynkach krajów basenu Morza Bałtyckiego,

2)gromadzeniu informacji o partnerach gospodarczych w tych państwach i udostępnianiu ich członkom Klubu,

3)pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami w krajach nadbałtyckich,

4)organizowaniu wyjazdów i przyjazdów studyjnych (misji gospodarczych),
5)prawnym i organizacyjnym wspieraniu inicjatyw i kontaktów gospodarczych,

6)organizowaniu spotkań informacyjnych z radcami handlowymi krajów nadbałtyckich,

7)upowszechnianiu informacji o międzynarodowych targach i jarmarkach oraz o warunkach uczestnictwa w nich,

8)wpływaniu na procesy legislacyjne dotyczące zmian prawnych współpracy gospodarczej,

9)współudziale w organizowaniu "Dni" krajów nadbałtyckich w Polsce i "Dni Polskich" w tych krajach,

10)wspieraniu inicjatyw członków Klubu.

Jak docierać z informacją?

Tak pomyślane obowiązki, zwłaszcza te wiążące się z przekazywaniem informacji, miały być realizowane m. in. za pomocą comiesięcznego bezpłatnego dla członków biuletynu "Nad Bałtykiem". Tytuł ten byłby kontynuacją wydawanego od 1930 r. pod tą samą nazwą kwartalnego biuletynu Towarzystwa Polsko-Estońskiego.

W biuletynie ukazywałyby się adresy i oferty partnerskich firm z krajów nadbałtyckich, zasady poruszania się na rynkach tych krajów (przepisy celne, podatkowe, obrót towarowy, funkcjonowanie przedsiębiorstw zagranicznych itd.) oraz propozycje targów, wystaw i jarmarków oraz zasady uczestnictwa w nich.

Niestety, w związku z tym, że znaczna większość firm członkowskich nie wpłaciła ustalonego na zebraniu założycielskim wpisowego (a wynosi ono 500 zł), zabrakło pieniędzy na podjęcie działań klubowych, w tym i uruchomienie biuletynu informacyjnego.

Pierwsze próby kontaktów

W pierwszej kolejności Klub zajął się rozpoznaniem rynku estońskiego. Tak np. we współpracy z ówczesnym Radcą Handlowym RP w Tallinie panem Marcinem Nurowskim dostarczyliśmy wszystkim członkom Klubu 10-stronicową informację pt. "Warunki dostępu do rynku estońskiego".

Następnie zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do Estonii .dla 8 firm członkowskich, które wpłaciły wpisowe. Z przyczyn najprawdopodobniej finansowych, trzy firmy w ostatniej chwili wycofały się z wyjazdu, komplikując przedsięwzięcie od strony finansowej, jak również zawodząc partnerów estońskich, przygotowanych do spotkań i rozmów.

Trzeba przyznać, że estońscy partnerzy, tj. Estońska Izba Eksporterów i Importerów oraz Towarzystwo Estonia-Polska, dobrze przygotowały spotkanie informacyjne w Ministerstwie Gospodarki Estonii, a także zgromadziły odpowiednią liczbę partnerskich firm i przedsiębiorstw zainteresowanych rozmowami z Polakami.

Co dalej?

W tym roku Klub zamierza zorganizować kilka wyjazdów studyjnych do Finlandii, Estonii i Łotwy (wyjeżdżający wcześniej otrzymają wszystkie niezbędne materiały informacyjne o rynkach tych krajów) oraz zorganizować jednodniowe spotkanie szkoleniowo-informacyjne z radcami handlowymi ambasad krajów nadbałtyckich.

Nie zrezygnowaliśmy również z uruchomienia biuletynu "Nad Bałtykiem" natychmiast, gdy tylko poprawi się sytuacja finansowa Klubu.

Klub ma charakter otwarty

Tak, jest otwarty dla firm i przedsiębiorstw, które uznają, że działalność Bałtyckiego Klubu Biznesu może im ułatwić znalezienie na rynkach nadbałtyckich partnerów do współpracy handlowej i produkcyjnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Można się kontaktować:
Bałtycki Klub Biznesu
przy Stowarzyszeniu Polska-Estonia,
00-102 Warszawa
ul. Marszałkowska 115,
tel. 620-03-01 wew. 237
fax 826-96-01,
e-mail: m.maciejak@chello.pl

Nasz Czas 49 (589)