Komunikaty

- Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie zabójstw osób narodowości polskiej przez funkcjonariuszy policji niemieckiej w Wilejce , w tym zabójstwa latem 1942 roku Władysława Skorego zamieszkałego w Mołodecznie. Wyżej wymieniony był członkiem bliżej nieustalonej organizacji podziemnej, latem 1942 roku został aresztowany przez gestapo wraz z innymi osobami narodowości polskiej. Trzy dni po zatrzymaniu osoby te zostały wywiezione do więzięnia w Wilejce. Wszystkie osoby , które posiadają informacje o okolicznościach towarzycych aresztowaniu kilkudziesięciu osób narodowości polskiej z miejscowości Mołodeczno , kiedy zostały umieszczone w więzieniu w Wilejce , jak długo tam przebywały, czy zostały stracone, jeżeli tak to gdzie i kiedy- proszone są o kontakt z Komisją pod adresem: Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

Adres: 81 - 311 Gdynia, ul. Witomińska 19,
tel/fax (058) 660 - 67 - 30 (do 33)

***

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo sygn. akt S 93/01/Zk - w sprawie zamordowania w dniu 21 czerwca 1941 roku przez sowieckie organy bezpieczeństwa - w lesie "Sosnówka" /niedaleko miejscowości Postawy - dawne województwo wileńskie/ - Ryszarda Żukowskiego, Krajnowicza, Kowalskiego i innych pięciu nieznanych z nazwiska osób.

W dniu 20 czerwca 1941 roku sowieckie organy bezpieczeństwa z Postaw przystąpiły do realizacji akcji deportacyjnej miejscowej polskiej ludności w głąb ZSRR - w tym rodziny Ryszarda Żukowskiego - / syna Dominika, urodzonego w 1889r.w Hoduciszkach, mieszkańca Postaw, adwokata/. Wg jednej z przyjętych w śledztwie wersji przebiegu zdarzeń będących przedmiotem śledztwa, w wyniku których nastąpił zgon Ryszarda Żukowskiego, został on aresztowany w dniu 20 czerwca 1941 r. - zaś w dniu 21 czerwca 1941 roku w lesie Sosnówka / położonym 2 kilometry na północ od Postaw/ rozstrzelany wraz z osobami o nazwiskach: Krajnowicz - /właściciel kawiarni w Postawach/, Kowalski - /właściciel sklepu z tytoniem/. NKWD zamordowało tam również pięciu innych nieznanych z nazwiska osób.

Rodzina R. Żukowskiego została przesiedlona.

Wg drugiej wersji w. wymieniony został aresztowany w dniu 20 czerwca 1941 r., oskarżony o antysowiecką agitację i osadzony w więzieniu Nr 28 NKWD Białoruskiej SSR w miejscowości Głębokie ! Tak wg źródeł sowieckich określa się więzienie w Berezweczu: Ryszard Żukowski został rozstrzelany w czerwcu 1941 r. - brak jest bliższych danych o okolicznościach jego śmierci. Miejsce pochówku w/w nie jest znane.

Z dokumentów archiwalnych wynika także, iż w dniu 20 czerwca 1941 r. aresztowano i osadzono w więzieniu w Głębokiem również innych mieszkańców Postaw: Jana Kowalskiego, /syna Grzegorza, urodzonego w 1898 roku w Jodłowie/, Stanisława Rodowicza, /syna Józefa, urodzonego w 1923 roku w Postawach/, Lidię Jackiewicz, /córkę Filemona, urodzoną w 1918 roku w Zapołowie/. Wszyscy zostali rozstrzelani w czerwcu 1941 r.

Osoby posiadające informacje dające możliwość ustalenia danych personalnych zamordowanych, członków rodzin rozstrzelanych oraz inne dane w sprawie materiałów przydatnych w prowadzonym postępowaniu proszone są o kontakt listowny z w.w. Komisją.

Adres : Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałowa Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku - 81-311 GDYNIA ul. Witomińska 19".

Nasz Czas 48 (588)