Fachowo i po polsku

24 listopada w auli Polskiej Szkoły w Grodnie zebrali się członkowie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie. Frekwencja delegatów nie była wysoka (42 osoby), nie dojechali przedstawiciele z Wołkowyska, Werenowa, lekarzy z Grodna też mogło być więcej.

W swoim sprawozdaniu prezes PTL na Grodzieńszczyźnie Kazimierz Jodkowski przypomniał historię założenia Towarzystwa w 1995r. Początkiem było powstanie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Białorusi, stworzonego przez Wiktora Hołownię w 1991r. W ciągu 15 lat Towarzystwo z 15 rozrosło się do 212 członków. Regularnie raz w miesiącu odbywają się spotkania lekarzy w siedzibie ZPB w Grodnie. Główne cele towarzystwa:

- propagowanie polskości wśród Polaków Grodzieńszczyzny, odbudowa tożsamości narodowej, języka i kultury;

- podnoszenie poziomu ochrony zdrowia, kwalifikacji zawodowych członków towarzystwa;

- udzielanie pomocy lekarskiej Polakom Grodzieńszczyzny poprzez konsultacje, dostarczanie pomocy charytatywnej (leki);

- współpraca zawodowa z towarzystwami lekarskimi na Białorusi, w Polsce i za granicą, doskonalenie kwalifikacji w klinikach Polski;

- uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, kongresach międzynarodowych.

PTL na Grodzieńszczyźnie zaistniało jak najbardziej aktywnie działające towarzystwo polskie na Białorusi. Jest znane w Polsce, od 1996r. jest członkiem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Jest wspomagane przez różne instytucje państwowe i prywatne Polski i in. państw.

Po sprawozdaniu skarbnika i komisji rewizyjnej delegaci aktywnie uczestniczyli w wyborach. Prezesi oddziałów towarzystwa z Porzecza, Lidy, Szczuczyna, Świsłoczy przedstawili działalność swoich oddziałów. Wszyscy uznali pracę prezesa Kazimierza Jodkowskiego i zarządu jako dobrą.

Większość przemawiających zwróciła uwagę na słabą znajomość języka polskiego wśród członków Towarzystwa. Istnieją trudności w porozumiewaniu się (najczęściej wstydzimy się niepoprawnej wymowy), jak również w pisaniu. Nieliczni uczęszczają na kurs języka polskiego. Jednocześnie zostały wprowadzone zmiany do statutu Towarzystwa; wprowadzono określenie "członek-obserwator". Obserwatorem jest osoba, która nie zna języka polskiego lub zna go w bardzo nikłym stopniu. Może uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i imprezach Towarzystwa; nie może jednak uczestniczyć w głosowaniu, wybierać i być wybieraną; wyjeżdżać na staże i konferencje do Polski i in. państw jako przedstawiciel PTL na Grodzieńszczyźnie. W ciągu roku członek-obserwator jest zobowiązany do nauki języka polskiego na poziomie podstawowego porozumiewania się (z możliwością dalszego kształcenia się).

W wyniku głosowania większością głosów na stanowisko prezesa PTL na Grodzieńszczyźnie został wybrany ponownie Kazimierz Jodkowski.

Głos znad Niemna

Nasz Czas 48 (588)