Praca, uczciwość, odpowiedzialność

Polska Partia Ludowa zaprasza wszystkich do współpracy, aby tu, na naszej ziemi ojczystej, dla naszych dzieci i wnuków budować godne, bezpieczne i dostatnie życie.

Niech myślą przewodnią naszych wspólnych pomysłów i czynów będzie dobro najwyższe Ziemi Wileńskiej z jej wiernym ludem.

Pragniesz żyć godnie, chcesz zmian na lepsze - w wyborach samorządowych w dniu 22 grudnia 2002 roku oddaj swój głos na Polską Partię Ludową (Lietuvos lenkř liaudies partija) - lista nr 5

Z Programu Polskiej Partii Ludowej

Polska Partia Ludowa ( PPL) jest partią polityczną, łączącą obywateli Republiki Litewskiej o poglądach centro - lewicowych, bazującą na tradycjach chrześcijańskich, dążącą do utrwalenia na Litwie demokracji, sprawiedliwości socjalnej i solidarności społecznej, rozwoju gospodarczego i samorządności. PPL szczególnie będzie dbała o rozwój regionu Ziemi Wileńskiej, w poczuciu odpowiedzialności za jej przyszłość, doceniając zachowaną na tym terenie przez wieki, od czasów WKL, obecność różnych kultur i narodów oraz tradycje ich wzajemnej tolerancji i współżycia.

Głównymi zadaniami działalności programowej PPL są:

- tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i osób tworzących stałe miejsca pracy, zmniejszenie bezrobocia;

- podniesienie opłacalności i dochodowości produkcji rolniczej i uporządkowanie rynku rolnego;

- uczciwy zwrot ziemi i mienia prawowitym właścicielom;

- aktywny udział w opracowywaniu i realizacji regionalnej polityki państwa;
- rozwój oświaty, kultury i edukacji, pomoc absolwentom w znalezieniu pierwszej pracy zawodowej;

- zagwarantowanie pełni praw polskiej i innym mniejszościom narodowym, zgodnie z międzynarodowymi standardami i porozumieniami, uznając iż język i oświata w języku ojczystym stanowią podstawę zachowania tożsamości narodowej i wymagają szczególnej opieki;

- wspieranie słabszych grup społecznych i pomoc w egzekwowaniu równych praw;

- zagwarantowanie przestrzegania standardów etycznych w życiu publicznym.

PPL będzie realizowała zadania programowe konsekwentnie przestrzegając zasad:

- sprawiedliwego rozkładania wyrzeczeń przy konsekwentnej ochronie najbiedniejszych;

- otwarcia na szczery i życzliwy dialog społeczny;

- popierania procesów integracji ze strukturami euroatlantyckimi, dbając o podnoszenie jakości życia obywateli Litwy.

Nasz Czas 46 (585)