Wł. Pujsza

Jubileusz 10-lecia Polskiego
Przedszkola w Daugavpilsie

Polskie Przedszkole w Daugavpilsie jest dotychczas jedyną samodzielną placówką oświatową tego typu w Republice Łotewskiej. Przedszkole przygotowuje dzieci do miejscowej polskiej szkoły. Głównym celem i zadaniem tego przedszkola jest stworzenie i zapewnienie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju. Dzieci mają tutaj możliwość kształcenia poprawności językowej z języka polskiego i łotewskiego, a także mają okazję poznawania kultury i tradycji obojga narodów. W zakresie profilaktyki zdrowia odbywają się codzienne zajęcia z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz tańce sportowe. W trosce o rozwój duchowy dzieci przedszkole zapewnia również zajęcia z religii, które prowadzi siostra Nina, mająca wyższe teologiczne wykształcenie. Dzięki stałym kontaktom z Polską, przedszkole posiada dobrą bazę dydaktyczną, m. in. książki polskie, video, audio-kasety, komputer i telewizor. W ciągu całego tego okresu dyrektorem tej placówki jest pani Eryka Rynkiewicz.

W dniu 11 listopada w uroczystej atmosferze, z udziałem licznych gości, w tym również i z Polski, a także i samego nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora RP na Łotwie dra Tadeusza Fiszbacha, odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia Polskiego Przedszkola w Daugavpilsie.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się odśpiewaniem "Roty" oraz hymnów obu państw. Później głos zabrała dyrektor przedszkola pani E. Rynkiewicz. Serdecznie podziękowała wszystkim, którzy pomagali i nadal pomagają polskiemu przedszkolu. W imieniu dzieci, rodziców, całego grona pedagogicznego oraz swoim własnym za dotychczasową opiekę i ciągłe dowody pamięci o przedszkolu wyraziła wdzięczność i podziękowanie ambasadorowi RP w RŁ p. Tadeuszowi Fiszbachowi, prezesowi Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, dyrektorowi Andrzejowi Chodkiewiczowi, I. Szyrkawiec, dyrektorowi Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie pani Joannie Wójtowicz, Adamowi Hlebowiczowi ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Gdyni, pani Marii Żeszko, z Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", panu Medardowi Masłowskiemu z Departamentu Polonii (MSZ) - byłemu konsulowi polskiej Ambasady w Rydze w latach 1996 - 2000, pani Janinie Sagatowskiej z Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, panu Józefowi Adamskiemu - prezesowi Fundacji "Pomoc Polskim Szkołom na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza" w Lublinie, Andrzejowi Pieniakowi - prezesowi Towarzystwa "Więzi i Pomocy Polakom na Wschodzie", księdzu doktorowi Jerzemu Palikowi, panu Jackowi Platerowi-Broelowi z "Towarzystwa Więzi i Pomocy Polakom na Wschodzie", pani Aleksandrze Malinowskiej - również z tego Towarzystwa oraz pani Krystynie Staroń z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Poza tym pani E. Rynkiewicz podziękowała miejscowym sponsorom, wśród których znalazł się dyrektor przedsiębiorstwa sieci kablowych "Dauktom" pan Marian Rynkiewicz, sponsorowi I. Wieliczko, firmie "Karsten", piekarni "Daugavpils Maiznieks", producentowi mięsa - "Daugavpils Galas kombinats", przedsiębiorstwu "Lokomotive", urzędowi szkolnemu, jego prezesowi p. Januszowi Dukszyńskiemu i wszystkim rodzicom, którzy pomagają polskiemu przedszkolu. Wymieniła również wszystkich pracowników, którzy pracują w tym przedszkolu i podziękowała za ich ofiarny trud.

Aby złożyć serdeczne życzenia z okazji jubileuszu, przybyli na imprezę liczni goście z sąsiednich przedszkoli, władz miasta, daugavpilskiego oddziału ZPŁ "Promień", Centrum Kultury Polskiej. Bardzo wiele ciepłych i miłych słów powiedziano o przedszkolu i jego bardzo doświadczonej, z wieloletnim stażem pedagogicznym - dyrektorce pani Eryce Rynkiewicz. Wszyscy zabierający głos podkreślali jej niezwykłe zawodowe umiejętności, bogatą wiedzę, zamiłowanie do swej pracy.

Wszyscy obecni obejrzeli koncert z udziałem dzieci uczęszczających do przedszkola, a także jego absolwentów. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły absolwentki, obecnie uczennice Polskiej Szkoły Średniej im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpilsie - Alesia Aksienionok i Anna Wałuta. Dzieci bardzo pięknie śpiewały i tańczyły polskie i łotewskie tańce. Wszystko to jest świadczy, że dzieciaki w tym przedszkolu rzeczywiście poznają kulturę i tradycje obu narodów.

Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Jubileusze zawsze skłaniają ku pewnym refleksjom i podsumowaniom. Niewątpliwie minione dziesięć lat dla polskiego przedszkola w Daugavpilsie można nazwać okresem udanym. Jedyne polskie przedszkole na Łotwie ma swój autorytet, cieszy się zaufaniem rodziców, ma wykształconą kadrę pedagogiczną, która ciągle się dokształca zarówno w Polsce jak i na Łotwie.
Uroczystości zorganizowane z okazji jubileuszu 10-lecia Polskiego Przedszkola odbyły się na bardzo wysokim poziomie. Wyrazy wdzięczności i uznania, podczas swego przemówienia złożył pani dyrektor E. Rynkieiwcz obecny na tych uroczystościach ambasador RP na Łotwie dr T. Fiszbach. Od początku do końca imprezy będąc w tym przedszkolu, dało się odczuć prawdziwą polską atmosferę, nacechowaną dobrocią i serdecznością. Przy jednym stole siedziały po raz pierwszy od kilku lat osoby dość kontrowersyjne w polskim środowisku Daugavpilsu. I jak słusznie powiedziała pani E. Rynkiewicz: "Wszyscy zależymy jeden od drugiego, każdy z nas może uczynić coś dobrego. A więc należy skończyć już z podziałami, wybaczyć pewne krzywdy, aby się pogodzić i pojednać. I to należy uczynić jak najszybciej w imię wspólnego dobra i wspólnej przyszłości". Jubileusz 10-lecia Polskiego Przedszkola w Daugavpilsie był jaskrawym przykładem tego, jak można i należy żyć w zgodzie i jedności.

Na zdjęciach: Dar - suchy basen od Towarzystwa Więzi i Pomocy Polakom na Wschodzie im. Jana Platera - Gajewskiego, Występ dzieci z polskiego przedszkola w Daugavpilsie podczas jubileszu

Nasz Czas 46 (585)