Robert Mickiewicz

O kompensatach rolnikom za skutki
tegorocznej suszy

Praca na roli nigdy nie była łatwa i wdzięczna, szczególnie dotyczy to ostatnich kilkunastu lat. W tym roku, oprócz trudności ekonomicznych, rolnictwo w naszym kraju zetknęło się także z przeszkodami stworzonymi przez naturę.

Tegoroczna rekordowa susza jeszcze bardziej uszczupliła i bez tego wyjątkowo skromne dochody naszych rolników. Jak twierdzą analitycy, szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja w jakiej znaleźli się producenci mleka. Wypalone łąki i pastwiska oraz bezczelnie niskie ceny skupu mleka zmuszają rolników do rezygnacji z jego produkcji. Apele o pomoc ze strony państwa dla poszkodowanych przez suszę gospodarstw rolnych, zaczęły napływać od organizacji chłopskich już w połowie sierpnia. W końcu października rząd RL wreszcie zatwierdził program pomocy subiektom gospodarującym na roli.

Jak poinformowano "Nasz Czas" w Centrum Doradztwa Rolniczego w rejonie wileńskim, zgodnie z decyzją rządu rolnicy otrzymają jednorazową kompensatę w wysokości 40 Lt za każdą krowę, oznakowaną i zarejestrowaną do 1 sierpnia 2002 roku w centralnej bazie danych Centrum Rejestracji i Identyfikacji Bydła. Ta kompensata będzie przyznawana rolnikom niezależnie od tego czy posiadają zarejestrowane gospodarstwo rolne czy nie. Kompensatę otrzymają wszyscy, którzy posiadają oznakowane i zarejestrowane krowy. Rolnicy, prowadzący zarejestrowane gospodarstwo, oprócz tych 40 Lt kompensaty za suszę, jak co roku otrzymają należne im dopłaty za każdą hodowaną krowę. Suma dopłaty zależy od tego czy gospodarze zgadzają się na comiesięczne analizy mleka czy nie.

Kompensaty za straty poniesione podczas suszy zostaną również wypłacone za produkcję roślinną. Jednorazową wypłatę - 30 Lt za każdy zadeklarowany i zasiany hektar gruntów użytkowych otrzymają hodowcy następujących kultur rolniczych: zboża jarego - pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, owsa oraz innych zbóż, w tym również mieszanek, gryki (nie licząc zasiewów gryki na mało urodzajnej i mało przydatnej dla rolnictwa ziemi) kukurydzy, grochu, bobu, wyki i jej mieszanek, łubinu, innych kultur strączkowych (soji, seradeli, peluszki i in.), mieszanek zbożowo - strączkowych (prócz wyki).

Kompensatę otrzymają również hodowcy zimowych i letnich odmian rzepaku, ziemniaków; jednoletnich traw pastwiskowych i paszowych (mieszanki na pasze zielone), wieloletnich traw (w tym pastwiska i łąki kulturowe), warzywa w otwartym gruncie (polu) (prócz gatunków nasiennych i sadzonek), paszowych ziemiopłodów, (prócz gatunków nasiennych i sadzonek), kukurydzy przeznaczonej na zieloną masę.

Pieniądze będą również wypłacone hodowcom sadów (wliczając także sady zasadzone wiosną), plantatorom jagód (również za plantacje założone wiosną br.)

Z kolei kompensaty nie będą wypłacane za zboże zimowe, len, grykę w miejscach mało przydatnych dla rolnictwa i na mało urodzajnej ziemi (do 32 punktów włącznie), za które już wcześniej była wypłacona zapomoga w ustalonym przez Ministerstwo Rolnictwa trybie, a także za buraki cukrowe.
Natomiast kompensata za każdy zadeklarowany hektar traw wieloletnich (wliczając pastwiska i łąki kulturowe) jak również łąk i pastwisk naturalnych będzie obliczana według współczynnika 1,5, czyli 45 Lt za jeden hektar.

Trzeba jednak zaznaczyć, że kompensaty za produkcję roślinną będą wypłacane tylko tym gospodarzom, których gospodarstwa są zarejestrowane, a uprawiane przez nich zasiewy i użytki rolne są zadeklarowane. Ci, którzy prowadzą nie zarejestrowane gospodarstwa, na kompensaty liczyć nie mogą. Kompensaty za szkody poniesione z powodu suszy będą wypłacane przez działy rolne przy samorządach.

Jak wiadomo nasze podwileńskie rejony należą niestety do przodujących w kraju pod względem liczby nie zarejestrowanych gospodarstw rolnych. Przy okazji więc jeszcze raz chciałoby się zaapelować do rolników o rejestrowanie swych gospodarstw. Jak powiedziała dla "Naszego Czasu" Halina Varnienë z Centrum Doradztwa Rolniczego w rejonie wileńskim jednym z podstawowych powodów nie rejestrowania gospodarstw jest, zdaniem rolników, zbyt wysoka składka na ubezpieczenie socjalne. Miesięcznie do państwowego funduszu ubezpieczeń socjalnych "Sodra" trzeba wpłacić 69 Lt. Ale jak mówi pani Varnienë - rolnicy nie koniecznie muszą wpłacać co miesiąc tę kwotę, pieniądze można wpłacać od razu lub częściami, po realizacji swej produkcji, ważne, żeby do końca roku zebrała się suma 828 Lt. Co więcej - dodaje - te 828 Lt można przecież otrzymać od państwa. Hodując pięć krów i co miesiąc poddając je kontroli, w końcu roku rolnik otrzymuje od państwa dotację po 200 Lt za każdą krowę czyli - 1000 Lt, którymi można zapłacić składkę do "Sodry".

Rola zarejestrowanego gospodarstwa rolnego jeszcze bardziej wzrośnie po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej. Tylko zarejestrowane gospodarstwa rolne będą mogły liczyć na dotacje wypłacane z funduszy UE i uczestniczyć w Unijnych programach.

Nasz Czas 45 (584)