Rasa VALATKEVIČIUTË

Sytuacja na rynku pracy wyraźnie się poprawia

Chociaż bezrobocie maleje, jednak zmianom na rynku pracy poświęca się za mało uwagi.

Według podanych przez przedsiębiorstwa obliczeń i danych Departamentu Statystyki, w drugim kwartale br. było zatrudnionych 1404,3 tys. mieszkańców, tj. o 13,2 tys. więcej niż w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Zatrudnienie mieszkańców

W drugim kwartale br. najwięcej mieszkańców było zatrudnionych w przemyśle przetwórczym - 18 proc. wszystkich zatrudnionych mieszkańców Litwy. W rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie pracowało około 17 proc., w przedsiębiorstwach handlu hurtowego i detalicznego, silników środków transportu, naprawy motocykli, jak też naprawy przedmiotów osobistych i gospodarstwa domowego również 17 proc., podczas gdy w placówkach oświatowych - 11 proc.

W drugim kwartale br. liczba zatrudnionych najbardziej wzrosła w przedsiębiorstwach budowlanych - o 3,7 tys. albo o 5 proc., w handlu - o 2,1 tys. (1 proc.), w sferze nieruchomości, wynajmu i innych dziedzinach przedsiębiorczości - o 0,9 tys. albo o 0,5 proc, jednakże zmalała w placówkach oświaty. Obecnie w tej dziedzinie pracuje 2,3 tys. albo 1,5 proc. mieszkańców.

Prawie trzecią część zarejestrowanych w terytorialnych giełdach pracy bezrobotnych stanowią mieszkańcy wsi. W końcu września najwyższy poziom bezrobocia notowano w rejonach druskiennickim (24,6 proc.), możejskim, łoździejskim i solecznickim (20 proc.). W rejonach wielkich miast, odwrotnie, stosunkowo liczba bezrobotnych była najniższa. Na terenie samorządu Wilna poziom bezrobocia w omawianym okresie wynosił 7 proc., w Kownie - 7,8, a w Kłajpedzie - 8,3 proc.

("Respublika" z 2 10 2002 r.)

Nasz Czas 45 (584)