Litwa - wśród najuboższych kandydatów do UE

PKB na jednego mieszkańca w porównaniu ześrednią UE, proc., 2001 r.)

Łotwa 33

Litwa 38

Polska 40

Estonia 42

Cypr 8

Bułgaria 28

Czechy 57

Węgry 51

Rumunia 25

Słowenia 69

Słowacja 47

Turcja 22

Dziesięć państw, które ubiegają się o przejęcie, w 2004 roku do UE, pod względem części PKB na jednego mieszkańca ciągle jeszcze mocno pozostaje w tyle za blokiem europejskim. Według danych służby statystyki UE "Eurostat", PKB 10 państw kandydackich na 1 mieszkańca, obliczony na podstawie parytetu siły nabywczej mieszkańców, wzrósł z 44 proc.średniej UE w 2000 r. do 45 proc. w roku ubiegłym.

Pod tym względem najuboższe są Łotwa i Litwa, w których część PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej w 2001 r. wyniosła odpowiednio 33 i 38 proc. średniej w UE. W 2000 r. parytet siły nabywczej na Litwie wynosił 36 proc., naŁotwie - 31 proc.średniej w UE.

Źródło "Eurostat"

("Veidas", nr 40 z 2002 r.)

Nasz Czas 42 (581)