Komunikat prasowy Funduszu Majątku Państwowego
Spłacanie za wykupywane przez państwo
zachowane nieruchomości akcjami

Państwowe przedsiębiorstwo Fundusz Majątku Państwowego informuje, że od 1 października br. rozpoczyna się spłacanie za wykupywane przez państwo zachowane nieruchomości akcjami, należącymi do państwa na prawach własności.

Spłaty dokonuje się zgodnie z uchwałą rządu Republiki Litewskiej nr 1130 z 12 lipca 2002 r. "O spłacaniu obywatelom za wykupywane przez państwo zachowane nieruchomości należącymi do państwa na prawach własności papierami wartościowymi (akcjami)".

Obywatelom za wykupywane przez państwo zachowane nieruchomości będzie się spłacać należącymi do państwa na prawach własności akcjami w trzech etapach. Pierwszy etap rozpoczyna się 1 października br. i kończy się 31 marca 2003 r. Drugi etap spłacania obywatelom za wykupywane przez państwo zachowane nieruchomości należącymi do państwa na prawach własności akcjami będzie się odbywał w dniach 1 maja - 30 września 2003 r., trzeci - od 1 listopada 2003 r. do 31 marca 2004 r.

Fundusz Majątku Państwowego podaje, że na pierwszym etapie za wykupywane przez państwo zachowane nieruchomości będzie się spłacać należącymi do państwa na prawach własności akcjami S.A. "Lietuvos telekomas" i S.A. "Lietuvos jűrř laivininkystë".

Obywatele, w sprawie których zapadły decyzje, aby za wykupywane przez państwo zachowane nieruchomości spłacać papierami wartościowymi (akcjami), powinni złożyć podanie w przedsiębiorstwie państwowym Fundusz Majątku Państwowego w Wilnie przy ul. Vilniaus 16. Razem z podaniem należy przedstawić kopię postanowienia o restytuowaniu prawa własności obywatela do wykupywanej przez państwo zachowanej nieruchomości z zaznaczeniem, że za ten majątek płaci się papierami wartościowymi (akcjami), potwierdzoną przez instytucję, która podjęła postanowienie albo zatwierdzony notarialnie odpis tego postanowienia (jeśli wydane postanowienie o restytuowaniu prawa własności obywatela do wykupywanej przez państwo zachowanej nieruchomości nie zawiera podanej wartości wykupywanego majątku, to trzeba przedstawić inne dokumenty, ustalające wartość wykupywanej przez państwo zachowanej nieruchomości).

Wskazane dokumenty można złożyć w Funduszu Majątku Państwowego (pokój 105) albo przesłać pocztą (listem wartościowym z opisem i opłaconym doręczeniem albo listem poleconym) na adres: Valstybës ámonei Valstybës turto fondas, Vilniaus g. 16, LT-2600 Vilnius. Na kopercie napisać "Dël atlyginimo akcijomis".

Te dokumenty w Funduszu Majątku Państwowego będą przyjmowane od 1 października do 29 listopada 2002 r.

Jeśli prawa własności obywatela, w którego sprawie przyjęto postanowienie o spłacaniu akcjami, zostały przelane na inną osobę, to ta osoba razem z wyszczególnionymi dokumentami powinna przedstawić dokumenty, potwierdzające jej prawo do otrzymania za wykupywaną przez państwo nieruchomość akcji przedsiębiorstw, zatwierdzonych w tej uchwale.

Jolanta Varapnickaitë-Mažylienë,
kierowniczka Wydziału Kształtowania Rynku FMP

Nasz Czas 40 (579)