Włodzimierz Pujsza

Uroczystości w Krasławie (2)

Uroczystego aktu otwarcia nowej szkoły dokonała wicemarszałek Senatu RP Pani Jolanta Danielak. Podczas swego przemówienia zaznaczyła, że poza granicami Polski mieszka około 20 mln rodaków. Jest to ogromne wyzwanie dla Polski. W tym roku ze środków Senatu wybudowano 3 nowe szkoły - dwie na Ukrainie i jedną właśnie tu na Łotwie. Wg. Pani Danielak, każda nowa placówka edukacyjna to ogromna radość i wyraz szacunku dla kultury polskiej, promocji Polski w świecie. Pani wicemarszałek podziękowała władzom Łotwy za przychylny stosunek do tutejszych Polaków. Najważniejsze, że Polacy mają w nich swoich przyjaciół oraz, że dobrze im się żyje na tej ziemi - wystarczy tylko trochę pomóc, a będzie jeszcze lepiej. Na koniec powiedziała,że nie wystarczy otworzyć nową szkołę, trzeba ciągle o nią dbać i troszczyć się, a przede wszystkim dbać o wychowanie młodych ludzi.

Ambasador RP na Łotwie p. Tadeusz Fiszbach obecny na tych uroczystościach, zabierając głos między innymi powiedział: "Z różnych stron świata przybyliście do Krasławy, aby nawiązać do tradycji pięknych i wzniosłych, do których kroczyliście pracą, ofiarą, życiem. Tu przywiodła was pamięć i zobowiązanie, aby to, co trwałe i nieprzemijające znalazło odbicie w więzi pokoleń. I to właśnie się spełniło. Krasława jest miejscem szczególnym. Dziś składają się na nią pamięć, zobowiązanie i powinność". Poza tym, T. Fiszbach bardzo wysoko ocenił działalność niestrudzonego patrioty, księdza Józefa Łapkowskiego. Przypomniał również, że w tej szkole będą kształcić się i wychowywać kolejne pokolenia ludzi, które w przyszłości mają być twórcami dóbr materialnych. Na koniec życzył całemu gronu pedagogicznemu nowej szkoły, na czele z panią dyrektor Reginą Muraszkiną, aby szkoła kształciła mądrych i kulturalnych ludzi, którzy w przyszłości pogłębialiby swoją wiedzę o polskiej historii i tradycji, pomnażając bogactwo dorobku polsko -łotewskiego.

Prezes Związku Polaków na Łotwie pani Wanda Krukowska powiedziała, że ona sama w przeszłości nie miała okazji uczyć się w polskiej szkole i dlatego obecnie jest bardzo wzruszona i szczęśliwa, że się odradza polskość naŁotwie. Podziękowała za pracę poprzednim dyrektorom - pani Eugenii Urbanowicz i Romualdowi Raginisowi.

Pani prezes życzyła sukcesów w pracy nowej placówki oświatowej i na ręce dyrektor R. Muraszkinej przekazała prezent dla szkoły - magnetofon. Gratulacje i serdeczne życzenia złożyli również posłowie na Sejm Republiki Łotewskiej p. RyszardŁobanowski i Wanda Kiezik. Głos również zabrali potomkowie rodu Platerów, obecny dyrektor "Wspólnoty Polskiej" Zbigniew Woźniak i inni goście. Po czym nastąpiło zwiedzenie nowego gmachu szkolnego. Wszyscy mieli okazję obejrzeć pomieszczenia, w których będzie się uczyło ok. 100 uczniów z polskich rodzin.

Po obejrzeniu nowego gmachu szkoły, w Domu Kultury odbył się uroczysty koncert, w którym udział wzięli dziecięcy zespół tej szkoły "Kropelki" oraz dobrze znany już chór "Strumień". Podczas koncertu odczytano życzenia i gratulacje, które napłynęły z różnych stron Polski i świata. Swe życzenia nadesłał między innymi uczeń tej szkoły z lat 1923 - 1929 Piotr Skiersza, który obecnie mieszka w Kanadzie. Przedstawiciel firmy "Ditton", która budowała szkołę, podziękował Senatowi RP, Ambasadzie polskiej w Rydze, obecnemu dyrektorowi p. R. Muraszkinej za owocną współpracę podczas budowy tej placówki oświatowej. Prezes Krasławskiego oddziału ZPŁ "Strumień" pani E. Urbanowicz powiedziała,że jest to dla niej osobiście bardzo piękny i szczęśliwy dzień. Przypomniała lata, kiedy to zbierali do niedzielnej polskiej szkółki uczniów polskiego pochodzenia z innych szkół. Później był stary gmach i powstało pytanie dokąd pójdą dzieci po 4 klasie. Wiele ludzi było przeciw, aby ta szkoła się rozwijała. Natomiast, kiedy dyrektorem był p. R. Raginis, założono pierwsze fundamenty rozbudowy tej szkoły. Na koniec p. E. Urbanowicz gorąco podziękowała Polsce, która nie zapomina i dba o swoich rodaków za granicą.

Obecny na tych uroczystościach prezes Daugavpilskiego oddziału ZPŁ "Promień" pan Ryszard Stankiewicz także złożył życzenia z okazji otwarcia nowej szkoły i zaznaczył, że najważniejszym teraz będzie budowanie autorytetu tej szkoły.Życzenia również złożyła prezes Klubu Polskich Kobiet z Daugavpilsu p. W. Kokina oraz inni goście. Po koncercie w gmachu nowej szkoły odbył się uroczysty bankiet.

Fot. Autor

Na zdjęciach: W pierszym rzędzie od lewej p. prezes ZPŁ W. Krukowska, ks. J. Łapkowski, marsz. Senatu RP J. Danielak, ambasador RP naŁotwie p. T. Fiszbach wraz z małżonką oraz potomkowie rodu Platerów przed pomnikiem poległym polskim legionistom w Krasławie, Podczas uroczystości otwarcia nowej szkoły, od lewej - dyr. R. Muraszkina, marsz. Senatu J. Danielak oraz liczni goście

Nasz Czas 39 (578)