Dorota A. Mabjaia

Korespondencja z Afryki
Klub Przyjaciół Polski (CPA) z
siedzibą w Maputo/Mozambik/

Myślenie o jednoczeniu wysiłków na rzecz promocji Polski za granicą było czynnikiem motywującym do utworzenia Klubu Przyjaciół Polski (CPA) w Mozambiku. Klub nie jest liczny ani bogaty, nie mniej jednak aktywny i konsekwentny w podejmowaniu swoich działań. Tworzą go Polki, które wyszły za mąż za cudzoziemców, nieżonaci Polacy oraz wszyscy absolwenci polskich szkół wyższych a także Polacy, którzy na krótki okres znaleźli się w Mozambiku.

W Mozambiku nie ma jeszcze Ambasady. Interesy Polski reprezentowane są przez Ambasadę RP w RPA. Na uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Mozambiku został zaproszony do Maputo konsul generalny Ambasady RP w Pretorii. Korzystając z okazji pobytu w Mozambiku, zorganizował on spotkanie z Polonią i absolwentami uczelni polskich. Na tym spotkaniu było ponad 20 osób. Konsul zaproponował wówczas utworzenie Koła lub Stowarzyszenia, podpowiedział, w jaki sposób można czynności tych dokonać i obiecał wsparcie. Po Jego wyjeździe został powołany Klub Przyjaciół Polski (CPA).

Klub rozpoczął swoją oficjalną działalność dnia 5 maja 1999 r., z okazji uroczystych obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja z udziałem konsula generalnego Ambasady RP w RPA, przedstawicieli rządu Mozambiku i delegatów Towarzystwa Przyjaźni Między Narodami (AMASP).

Sekretarz generalny AMASP ze wzruszeniem podziękowała za spotkanie i w wyrazie zadowolenia wykazała chęć poparcia dla działalności Klubu oraz pomoc np., w postaci umożliwienia korzystania z lokalu Towarzystwa dla potrzeb CPA.

Zgoda na korzystanie z sal Towarzystwa jest bardzo ważna dla członków Klubu, ponieważ jest to zagwarantowane miejsce na potrzeby dalszych imprez kulturalnych a także do nauczania jęz. polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym.

Przebieg poczynań Klubu Przyjaciół Polski jest wyrazem determinacji członków i realizacji głównego statutowego celu, jakim jest szerzenie dobrego imienia Polski, a chodzi w nim o utrzymanie kontaktów na linii Mozambik-Polska i Polska-Mozambik w dziedzinach socjokulturowych.

Już dwukrotnie miało miejsce spotkanie handlowe biznesmenów z Polski i Mozambiku, odbywające się co roku w Izbie Handlowej Maputo, z udziałem władz obu krajów.

Od stycznia 2001, dzięki hojności Ambasady Polskiej w RPA, która dostarczyła książki, działa biblioteka polska dla dzieci przy CPA. Książek tych jest niewiele, lecz z każdym kolejnym rokiem, liczba ich wzrasta o 2 lub 3, przysyłane są przez życzliwych Polaków z różnych zakątków świata, jak również wzbogaca się o magazyny polskie.

Także w styczniu roku 2001, rozpoczęto zajęcia w języku polskim, dla roku zerowego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym działającym w ramach działalności CPA.

Wiele osób w Mozambiku docenia i popiera celowość działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego(SzPK). Nauczanie odbywa się pod patronatem Ambasady RP w RPA.

Na zakończenie roku szkolnego wszystkie prace dzieci wysyłane są do Ministerstwa Edukacji w Polsce i tam są oceniane. Oceny wpisywane są do świadectw szkolnych. Dzieci mają do dyspozycji salę lekcyjną, wyposażoną zgodnie z wymogami szkolnymi. Zajęcia odbywają się w soboty raz w miesiącu, a podstawowa praca polega na ćwiczeniach językowych w formie polecanych zadań do przerabiania z rodzicami w domach. Rok szkolny trwa jednocześnie z okresem nauki w szkołach w Polsce. Dzieci ukończyły z bardzo dobrymi wynikami klasę pierwszą, po uprzednim zakwalifikowaniu się przez ukończenie klasy zerowej. Wszystkie zajęcia odbywają się z dobrej woli nauczycieli (zajęcia prowadzą dwie nauczycielki) i rodziców, gdyż całe przedsięwzięcie organizowane jest bezpłatnie.

Propagując kulturę i zwyczaje polskie, co roku obchodzone są "Mikołajki" z przewidzianymi upominkami, nie tylko dla dzieci polonijnych, ale również dzieci z mozambickich rodzin o niskiej kondycji materialnej.

W gronie polonijnym obchodzone są oczywiście dni świąteczne jak również akcje wzajemnego wsparcia członków klubu w radosnych i smutnych chwilach życia codziennego.

To najważniejsze działania Klubu Przyjaciół Polski w Mozambiku, które mam nadzieję przybliżyły Czytelnikowi "Naszego Czasu", choć odrobinę obraz jego funkcjonowania.

CPA docenia znaczenie szerzenia dobrego imienia Polski na świecie i jest otwarty na wszelkie inicjatywy zmierzające do włączenia się Polaków w działania promocyjne Ojczyzny, zarówno w sferze socjokulturowej jak i gospodarczej.

O autorce: Dorota Agnieszka Mabjaia jest jednym z członków Klubu Przyjaciół Polski (CPA) w Mozambiku.

Zajmuje się działalnością promującą Ojczyznę i koordynuje prace podejmowane z wieloma instytucjami współpracującymi z Klubem Przyjaciół Polski (CPA).

Do Mozambiku przyjechała wraz z mężem po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność pedagogika specjalna.

Na zdjęciu: Autorka publikacji

Nasz Czas 38 (577)