Spotkanie z kierownictwem Departamentu

W minioną środę 21 sierpnia br. w redakcji "NCz" z inicjatywy kierownictwa Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie RL odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Departamentu Antanasa Petrauskasa i jego zastępcy Stanisława Widtmanna z prezesem nowo powołanej Polskiej Partii Ludowej Antoniną Połtawiec oraz z prezesem ZPL Ryszardem Maciejkiańcem.

Podczas spotkania przedyskutowano potrzebę kierowania środków i wysiłków na informowanie w języku ojczystym ludności polskiej o oczekujących ją zmianach wobec przystępowania Litwy do Unii Europejskiej oraz dostosowawczych nowościach litewskiego ustawodawstwa, jak też o pilnej potrzebie powstrzymania przestępczych nadużyć przy zwrocie ziemi i mienia oraz stworzenia rezerwy ziemi, z myślą o perspektywie rozwoju regionu wileńskiego oraz inne tematy.

Wobec ignorowania przez władze miasta decyzji sądu w sprawie przekazania pomieszczeń dla redakcji naszego tygodnika, na ręce kierownictwa Departamentu, reprezentującego Rząd RL, powtórnie przekazano stosowną informację.

Inf. wł.

Nasz Czas 34 (573)