Program Polskiej Partii Ludowej
(Lietuvos lenku liaudies partija)

Polska Partia Ludowa ( PPL) jest partią polityczną, łączącą obywateli Republiki Litewskiej o poglądach ludowych, centro - lewicowych, bazującą na tradycjach chrześcijańskich, dążącą do utrwalenia na Litwie demokracji, sprawiedliwości socjalnej i solidarności społecznej, rozwoju gospodarczego i samorządności. PPL w swojej działalności będzie sprzyjała budowaniu obywatelskiego państwa prawa, trwałych zasad demokracji, obronie praw i swobód człowieka, zagwarantowaniu wszystkim wspólnotom narodowościowym, zamieszkującym Litwę, swobodnego rozwoju ich tradycji, języka i kultury. PPL szczególnie będzie dbała o rozwój regionu Ziemi Wileńskiej, w poczuciu odpowiedzialności za jej przyszłość, doceniając zachowaną na tym terenie przez wieki, od czasów WKL, obecność różnych kultur i narodów oraz tradycje ich wzajemnej tolerancji i współżycia.

Głównymi zadaniami działalności programowej PPL są:

- tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i osób tworzących stałe miejsca pracy, zmniejszenie bezrobocia;

- tworzenie dobrego klimatu inwestycjom, sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy;

- podniesienie opłacalności i dochodowości produkcji rolniczej i uporządkowanie rynku rolnego;

- uczciwy zwrot ziemi i mienia prawowitym właścicielom;

- wspieranie krajowej przedsiębiorczości i eksportu;

- aktywny udział w opracowywaniu i realizacji regionalnej polityki państwa;
- rozwój oświaty, kultury i edukacji, pomoc absolwentom w znalezieniu pierwszej pracy zawodowej;

- zagwarantowanie pełni praw polskiej i innym mniejszościom narodowym, zgodnie z międzynarodowymi standardami i porozumieniami, uznając iż język i oświata w języku ojczystym stanowią podstawę zachowania tożsamości narodowej i wymagają szczególnej opieki;

- zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z kondycji finansowej rodziców i różnic cywilizacyjnych między miastem i wsią;

zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli na zasadzie, że bezpieczeństwo obywateli stanowi priorytet wszystkich ogniw państwa;

- wspieranie słabszych grup społecznych i pomoc w egzekwowaniu równych praw;

- czytelny układ kompetencji i odpowiedzialności urzędników, zwalczanie urzędniczej arogancji, korupcji, uznając, iż każdy urzędnik winien służyć obywatelowi;

- zagwarantowanie przestrzegania standardów etycznych w życiu publicznym.

PPL będzie realizowała zadania programowe konsekwentnie przestrzegając zasad:

- sprawiedliwego rozkładania wyrzeczeń przy konsekwentnej ochronie najbiedniejszych;

- poszanowanie demokracji, aktywności przy równoczesnym udziale państwa w działaniach, które nie mogą być skutecznie realizowane przez samych obywateli oraz organizacje niepaństwowe, w tym przez samorządy;
- otwarcia na szczery i życzliwy dialog społeczny;

- szacunku wobec kultur, języków i dorobku historycznego wszystkich narodów, zamieszkujących Litwę;

- współdziałania z organizacjami społecznymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, innymi instytucjami życia publicznego:

- popierania procesów integracji ze strukturami euroatlantyckimi, dbając o podnoszenie jakości życia obywateli Litwy;

- wspierania rozwoju współpracy Litwy ze wszystkimi sąsiadami, wykorzystując w tym celu również historyczne kontakty, lokalne i regionalne powiązania, wspieranie kontaktów międzyludzkich i przygranicznych.

Wilno, 27 07 2002 r.

NCz 31 (570)