Oświadczenie założycieli partii
Dlaczego wynikła potrzeba
powołania Polskiej Partii Ludowej

Powołując do życia Polską Partię Ludową (Lietuvos lenkř liaudies partija), chcemy tworzyć perspektywiczne ugrupowanie polityczne, którego celem nie jest objęcie władzy za wszelką cenę, lecz przede wszystkim zmiana atmosfery w miejscowościach historycznego zamieszkania ludności polskiej, budowanie życzliwego klimatu wobec każdej działalności, dobrze służącej rozwojowi tego regionu i tu mieszkającym ludziom, tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i osób tworzących trwałe miejsca pracy, zmniejszenie bezrobocia, podnoszenie opłacalności i dochodowości produkcji rolniczej i uporządkowanie rynku rolnego.

Partia będzie stanowczo zabiegała o uczciwy zwrot ziemi i mienia jej prawowitym właścicielom.

Partia zamierza również aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu i realizacji regionalnej polityki państwa, mając na względzie krytyczny stan socjalno gospodarczy mieszkańców Ziemi Wileńskiej.

Uznając rozwój oświaty, kultury i edukacji za wyjątkowo ważny warunek postępu cywilizacyjnego, PPL będzie dbała o wszechstronną oświatę ludności, rzetelne jej informowanie o demokratycznych społecznych przemianach, doceniając szczególną rolę młodzieży w tych procesach.

Partia będzie dążyła do zagwarantowania pełni praw polskiej i innym mniejszościom narodowym, zgodnie z międzynarodowymi standardami i porozumieniami, uznając iż język i oświata w języku ojczystym stanowią podstawę zachowania tożsamości narodowej i wymagają szczególnej opieki.

Chcąc zachować tożsamość narodową Polaków na Litwie, Partia i jej działacze będą również szanowali językowe, kulturowe i oświatowe zapotrzebowania wszystkich mieszkańców, przewidując możliwość działalności wewnątrz partii różnych oddziałów i frakcji, tworzonych na nieprzeczących prawu zasadach, w tym na zasadzie przynależności narodowej

Partia nie zamierza dążyć do monopolu na władzę i prawdę, uznając potrzebę szerokiego dialogu społecznego i tolerancję wobec innych opinii.

Nasze zamierzenia i plany będą budowane na zasadzie sprawiedliwości i solidarności społecznej, a postawy działaczy będą oceniane nie poprzez hasła, a poprzez odpowiedzialną i uczciwą pracę.

* * *

Faktem jest, że po dziesięciu latach nieustannych rządów tej samej w zasadzie grupy osób od razu pod szyldem ZPL, a od roku 1995 - w imieniu AWPL w rejonach wileńskim i solecznickim, coraz bardziej rzuca się w oczy brak odpowiedzialności tych działaczy za losy mieszkańców Ziemi Wileńskiej, rozdźwięk między słowem i czynem, brak szacunku wobec wyborców i jakiegokolwiek zainteresowania oraz ukierunkowania w działaniu, służącemu organizacji życia ludności i rozwojowi gospodarczemu tego regionu. Niezmiennie, od paru ostatnich kadencji nadużywając zaufania ludzi, zamiast uczciwej i nieustannej pracy dla ich dobra, tworzenia im godnego i bezpiecznego życia, stanowiących podstawę zachowania tożsamości narodowej, zobowiązania wynikające z pełnienia władzy w tych rejonach zastępuje się doraźnymi propagandowymi akcjami, nie dającymi szans na perspektywę. Szafując hasłami, iż jest to jedyna polska partia, faktycznie zaprzestano wszelkich działań dla dobra rozwoju regionu, prowadząc jedynie propagandową akcję rzekomych sukcesów, wykorzystując do tego patriotyczne postawy ludności, a w szczególności szkoły i zespoły ludowe, zapominając iż swoją działalność prowadzą one nie od powstania AWPL, a znacznie wcześniej i, że ich sukcesy należy przede wszystkim zawdzięczać wysiłkowi rodziców, nauczycielstwa i działaniom społecznym.

Szczególnie krzywdzący i bolesny proces zwrotu ziemi i mienia w powyższych rejonach przebiegał i przebiega bez faktycznego zainteresowania ze strony awepelowców. Mając na czołowych miejscach wśród haseł wyborczych potrzebę zwrotu ziemi i mienia i będąc w posiadaniu całkowitej władzy w rejonach wileńskim i solecznickim, zachowują się oni wyjątkowo nieodpowiedzialnie - nie okazali i nie okazują należnej organizacyjnej, prawnej i informacyjnej pomocy ludności, w wyniku czego nastąpiły i następują nieuczciwe zmiany własnościowe na terenie historycznie zamieszkałym przez ludność polską. Dbając tylko o interes własny i najbliższego otoczenia, wyraźnie sprzeniewierzono zbiorowy interes społeczny, w wyniku konsekwencje tej bezczynności będzie odczuwało nie jedno kolejne pokolenie mieszkańców Ziemi Wileńskiej.

Poczynania polityków AWPL, skierowane na wprowadzanie podziałów w społeczeństwie, niedopuszczanie do ludzi rzetelnej informacji i trzymanie ich w niewiedzy odnośnie demokratycznych przemian i procesów europejskich, unikanie dialogu, nietolerowanie innych zdań i opinii, nadużywanie stanowisk przy braku jakiegokolwiek poczucia solidarności społecznej wobec potrzebujących oraz inne negatywne zjawiska wśród jej działaczy jednoznacznie wskazują, że za minione lata w poczuciu bezkarności i przy braku odpowiedzialności wobec wyborców i historii oraz kontroli społecznej, stali się oni hamulcem rozwoju i demokratycznych przemian na Ziemi Wileńskiej, bez których nie jest możliwy postęp gospodarczy i budowanie obywatelskiego państwa prawa.

Powyższe i wiele innych faktów jednoznacznie dowodzi, iż taki stan rzeczy na naszej ojczystej Ziemi Wileńskiej dalej nie może być tolerowany, przeczy bowiem tradycjom tego regionu, urąga godności człowieka, obywatela, Polaka, czyni niepowetowane szkody moralne i materialne, przekreśla dziejową szansę rozwoju tego regionu.

***

W poczuciu odpowiedzialności za losy państwa, Ziemi Wileńskiej i jej mieszkańców, partia zaprasza wszystkich do współpracy, aby wspólnie budować dostatni, sprawiedliwy, bezpieczny i otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli dom przyszłości.

Wilno, 27 lipca 2002 roku

NCz 31 (570)