Jurij Gil

Forum Białorusinów Państw Bałtyckich

W dniach 13-14 lipca bieżącego roku w Wilnie w murach klasztoru Bazylianów odbyło się Forum Białorusinów Państw Bałtyckich. W forum uczestniczyli nie tylko przedstawiciele wspólnot białoruskich w krajach bałtyckich, ale również przedstawiciele diaspory białoruskiej z Kanady, Anglii, Francji i innych państw, dlatego też tę trzecią konferencję można nazwać Zjazdem Białorusinów Świata.

W spotkaniu udział wzięli znani działacze polityczni i społeczni: I. Surwiła - prezydent Białoruskiej Ludowej Republiki (na uchodźstwie), Z. Pozniak - lider Białoruskiego Frontu Narodowego, A. Gryckiewicz - prezydent Światowej Wspólnoty Białorusinów, wszystkim znany S. Szuszkiewicz, lider Młodego Frontu Białorusi - P. Siewieriniec, O. Trusow - przewodniczący Wspólnoty Języka Białoruskiego im. F. Skoryny .

Byli obecni również przedstawiciele władz litewskich: V. Landsbergis, Č. Juršënas, W. Stankiewicz. Prezydent Litwy Valdas Adamkus przysłał Białorusinom zebranym na Forum list z pozdrowieniami.

Główna idea Forum: by walka przeciwko dyktaturze Łukaszenki nie stała się walką przeciwko samej Białorusi. Na konferencji przyjęto 6 rezolucji skierowanych do UE oraz USA, Anglii i in. państw.

Przewodnim tematem odezwy było: Białoruś powinna utrzymać swoją suwerenność i nie stać się 90- tym subiektem Rosji, do czego dąży Putin.

Białorusini podtrzymali dążenie Litwy wejścia do NATO i UE.

Pomimo że w konferencji uczestniczyli Białorusini o różnych poglądach politycznych, wszystkich ich jednoczyła jedna myśl - walka o demokrację i niepodległość Białorusi.

NCz 29 (568)