W kraju wzrasta liczba Litwinów
i ludzi starszych

Jest mniej Rosjan

Litwa staje się coraz bardziej jednolita pod względem narodowościowym. Wynika to z ogłoszonych przez Departament Statystyki danych powszechnego spisu ludności, przeprowadzonego w kwietniu roku ubiegłego.

W ciągu ostatnich 12 lat na Litwie zmniejszyła się liczba Rosjan, natomiast liczba mieszkańców narodowości polskiej w kraju prawie się nie zmieniła.

W kwietniu roku ubiegłego, według niepełnych danych, Litwini stanowili 83,5 proc., Polacy - 6,7, Rosjanie - 6,3 proc. mieszkańców Litwy.

W 1989 roku na Litwie było 79,6 proc. Litwinów (o 3,9 proc. mniej niż w 2001 roku), 9,4 proc. Rosjan (o 2,7 proc. więcej) i 7 proc. Polaków (0,3 proc. więcej).

Zmniejszenie się liczby Rosjan spowodowane jest wycofaniem się wojska rosyjskiego z Litwy, powrotem Rosjan do Rosji.

Narodowościowa jednolitość

Według danych spisu 2001 roku, na Litwie Białorusini stanowili 1,2 proc., Ukraińcy - 0,7 proc. mieszkańców kraju.

Mniej więcej po 0,1 proc. stanowią Żydzi, Niemcy, Tatarzy, Łotysze i Cyganie. Osób innych narodowości jest 0,2 proc., natomiast narodowości nie wskazało 0,9 proc. mieszkańców. Obywatele Litwy - to 99 proc. mieszkańców, Rosji - 0,4 proc., innych państw - 0,2 proc., nie posiada obywatelstwa - 0,3 proc. mieszkańców.

Litwa pod względem jednolitości narodowościowej wyróżnia się spośród innych państw bałtyckich: na Łotwie Łotysze stanowią 57,7 proc., w Estonii zaś - Estończycy stanowią 67,9 proc.

Mieszkańcy Litwy są religijni

Po powszechnym spisie ludności w 1923 roku nie gromadzono danych o wyznawanej przez mieszkańców Litwy religii, dlatego do programu spisu 2001 roku włączono pytanie o przynależności do tej lub inne wspólnoty religijnej.

Dane spisu wykazały, że mieszkańcy Litwy są religijni - tylko 9,4 proc. mieszkańców kraju nie zaliczyło siebie do żadnej wspólnoty religijnej.

79 proc. mieszkańców kraju jest wyznania rzymskokatolickiego, 4,1 proc. stanowią prawosławni, 0,8 proc. - staroobrzędowcy, 0,6 proc. - ewangelicy luteranie, 0,3 proc. - karaimi, 0,2 proc. - ewangelicy reformowani, 0,1 proc. - muzułmanie-sunnici.

Liczba mieszkańców szybko maleje

W roku ubiegłym Litwa liczyła 3.484 tys. mieszkańców, Łotwa - 2.377 tys., Estonia - 1.370 tys.

W porównaniu z danymi spisu 1989 roku, w ciągu 12 lat liczba mieszkańców na Litwie zmalała o 5 proc., na Łotwie natomiast - o 11 proc., w Estonii - o 12 proc.

Opuszczają duże miasta

Na Litwie liczba mieszkańców szybciej malała w mieście niż na wsi - od spisu ludności 1989 roku liczba mieszkańców w miastach zmniejszyła się o 155 tys., podczas gdy na wsi - tylko o 36 tys.

Tłumaczy się to tym, że wzrosła emigracja mieszkańców miast do krajów zagranicznych, niektórzy mieszkańcy miast przenoszą się na wieś.

W ciągu 12 lat Litwę opuściło 296,7 tys. osób, przybyło natomiast 72,2 tys.

Liczba mieszkańców we wszystkich największych miastach zmalała w ciągu 12 lat, najbardziej w Kownie (9 proc.), najmniej w Poniewieżu i Kłajpedzie (5 proc.)

W roku ubiegłym Wilno liczyło 542,3 tys., Kowno - 378,9 tys., Kłajpeda - 193 tys., Szawle - 134 tys., Poniewież - 120 tys. mieszkańców.

W czasie spisu ludności w 2000 r. w Rydze zanotowano 764,3 tys., w Tallinnie - 400,4 tys. mieszkańców. W obu miastach jest o 16 proc. mniej mieszkańców niż w 1989 roku. W Wilnie zaś liczba mieszkańców zmniejszyła się o 6 proc.

Niepokoi starzenie się społeczeństwa

Szef Departamentu Statystyki A. Šemeta powiedział, że jedynym, budzącym zatroskanie zjawiskiem, jest starzenie się społeczeństwa - od ostatniego spisu mieszkańcy zestarzeli się o ponad 2 lata.

W 2001 roku średni wiek mieszkańców wynosił 37 lat, w tym mężczyzn - 34,6 lat, kobiet - 39,2 lat. W 1989 roku przeciętny wiek mieszkańców stanowił 34,9 lat, mężczyzn - 32,7, kobiet - 37 lat.

Kobiet więcej niż mężczyzn

Od 1989 roku na Litwie pojawiła się różnica liczebności mężczyzn i kobiet - w 1989 r. na 1000 mężczyzn przypadało 1112 kobiet, natomiast w 2001 r. - na 1000 mężczyzn było 1139 kobiet.

("Lietuvos rytas" z 26 06 2002 r.)

NCz 27 (566)