Honorata Szocik

Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie
Studia i warunki dostania się

Rząd Republiki Litewskiej w roku 1935 założył pierwszą na Litwie Wyższą Szkołę Pedagogiczną - dwuletni Instytut Pedagogiczny w Kłajpedzie. W 1939 roku, Instytut przeniesiono do Poniewieża. Jesienią tegoż roku, gdy Litwa odzyskała Wilno, Instytut został przeniesiony do stolicy i nazwany Instytutem Pedagogicznym.

20 maja 1992 roku Rada Najwyższa Republiki Litewskiej nadała uczelni statut uniwersytetu.

Na uczelni jest 8 wydziałów: fizyki i technologii, nauk przyrodniczych, historii, lituanistyki, matematyki, pedagogiki i psychologii, slawistyki oraz języków obcych. Oprócz tego jest 51 katedra, 14 ośrodków naukowych (1 instytut, 2 centra naukowe, 11 laboratoriów).

Obecnie na uniwersytecie studiuje 10800 studentów, 9800 na studiach podstawowych (bakałarza), 1000- na magisterskich.

Uniwersytet Pedagogiczny jest uczelnią państwową, gdzie studia umożliwiają zdobycie wszystkich stopni naukowych, przeprowadza się tu badania naukowe, rozwija się działalność sportowa i kulturalna.

Pierwszym szczeblem są studia podstawowe(bakałarza), które trwają 4 lata (zaoczne 5 lat). Na studia podstawowe, drogą konkursu, są przyjmowane osoby mające średnie lub wyższe wykształcenie.

Drugim szczeblem studiów są studia magisterskie, które trwają 2 lata. Przyjmowane są osoby mające stopień bakałarza lub pięcioletnie wykształcenie wyższe. Po obronie pracy magisterskiej absolwenci otrzymują stopień magistra.

Szczebel trzeci to studia doktoranckie, na które są przyjmowane osoby, mające stopień magistra lub odpowiedni dyplom wykształcenia wyższego. Studia doktoranckie odbywają się w 4 dziedzinach naukowych: biomedycyny (biologia), nauk humanitarnych (językoznawstwo, literaturoznawstwo), fizyki (fizyki: atomów i cząsteczek; materiałów kondensowanych), nauk społecznych (edukologii, psychologii, socjologii, nauk sportowych).

Przy Wydziale Slawistyki jest Katedra Filologii Polskiej, która została założona w roku 1961. Prawie wszyscy jej pracownicy mają stopień doktora. Oprócz pracy ze studentami prowadzą badania językoznawcze i literaturoznawcze. Wiele prac i artykułów naukowych ukazało się w czasopismach i wydaniach zbiorowych na Litwie i za granicą.

Dokumenty na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe są przyjmowane od 8 do 22 lipca. Razem z podaniem o przyjęcie na studia należy przedstawić następujące dokumenty: świadectwo dojrzałości, 3 zdjęcia, zaświadczenie państwowego ubezpieczenia społecznego, dowód osobisty lub inny potwierdzający osobowość dokument, dokument potwierdzający zmianę nazwiska, jeżeli nazwisko w dowodzie i świadectwie dojrzałości jest inne.

Posiadacze świadectw dojrzałości otrzymanych w szkołach innych państw, oprócz świadectwa powinni przekazać zatwierdzone przez notariusza tłumaczenie na język litewski tego świadectwa, a także zaświadczenie z Ministerstwa Edukacji i Nauki Litwy o uznaniu wykształcenia średniego.

Adres komisji :Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, ul. Studentř 39, nr tel. 79 00 36 oraz strona internetowa www.vpu.lt .

NCz 26 (565)